Πρόγραμμα Έμμισθης Πρακτικής Άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανοιχτή Πρόσκληση Συνεργασίας
για το Πρόγραμμα Έμμισθης Πρακτικής Άσκησης

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Αίτησης έως και 6 Μαΐου 2022

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Σύνδεσης με την Πράξη (πρακτική άσκηση).

Γιατί να επιλέξετε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας

  • Εξαιρετικό θεωρητικό επίπεδο, με ειδικευμένες ικανότητες χειρισμού των λειτουργιών και των συστημάτων της ΔΑΔ (προσλήψεις, αμοιβές, αξιολόγηση, εκπαίδευση, ανάπτυξη, αντιμετώπιση αλλαγών, κ.λπ.).
  • Υπεύθυνα μελλοντικά στελέχη, έτοιμα να ανταποκριθούν με επιτυχία στους διοικητικούς αλλά και στους στρατηγικούς - αναπτυξιακούς ρόλους της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Προστιθέμενη αξία για το ανθρώπινο δυναμικό και την ανάπτυξη της εταιρείας
  • Συνεργασία με το καλύτερο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιγραφή Προγράμματος Σύνδεσης με την Πράξη

Έχει 3μηνη διάρκεια και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οργανισμό του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα  (Κανονισμός Σπουδών ΜΠΣ και ΦΕΚ επανίδρυσης (ΦΕΚ 3082/27-07-2018, τεύχος Β’). Κατά το διάστημα αυτό οι φοιτητές/ φοιτήτριες σε συνεργασία με τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας μπορούν να συλλέξουν στοιχεία για τη διπλωματική τους διατριβή, ή να ενταχθούν σε μια ομάδα εργασίας για την εκπόνηση ενός project.

Η έναρξη της πρακτικής άσκησης, συνήθως, ορίζεται στις αρχές Ιουλίου, για να έχουν ολοκληρώσει οι φοιτητές/φοιτήτριες τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις (διαλέξεις). Υπάρχει η δυνατότητα, όμως, να γίνει και σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα (π.χ. Σεπτέμβριο), εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των φοιτητών/φοιτητριών και της επιχείρησης.

 

Μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος, από το φετινό ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα δίνεται δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μόνο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που θα παρέχουν αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε αυτή την περίπτωση:

  • Η εταιρεία θα λάβει από εμάς το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων των φοιτητών/φοιτητριών και θα προχωρήσει στη διαδικασία επιλογής. Η τελική επιλογή θα γίνεται αποκλειστικά από την εταιρεία, με τη σύμφωνη γνώμη και του/της φοιτητή/ φοιτήτριας.
  • Υπογράφεται διμερής σύμβαση πρόσληψης μεταξύ του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/ φοιτήτριας και της εταιρείας (ορισμένου χρόνου βάσει των πολιτικών της εκάστοτε εταιρείας)
  • Προσφέρεται αμοιβή που θα ανέρχεται τουλάχιστον στα 663€ μεικτά για τους/τις αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, όπως ορίζεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ΦΕΚ Β' 6263/27-12-2021)

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σύνδεσης με την Πράξη, η εταιρεία χορηγεί βεβαίωση για την παραμονή του/της φοιτητή/ φοιτήτριας και αξιολόγηση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Αίτηση Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση συμμετοχής το αργότερο ως τις 06/05/2022: Συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Αίτησης

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος (κα Τσιγκρίκη Πολίνα, mail: atsigkriki@aueb.gr).