Έναρξη αιτήσεων για το ΠΜΣ στη ΔΑΔ

Έναρξη αιτήσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (MSc in Human Resource Management), των τμημάτων Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας και Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη των συμμετεχόντων, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στους διοικητικούς αλλά και στους στρατηγικούς-αναπτυξιακούς ρόλους της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 4834/τ.Α’/21- 7-2022)

 

Η έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος πραγματοποιείται τον Οκτώβριο του 2024 και προσφέρονται δύο τμήματα Σπουδών:

  • Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full-time) για φοιτητές χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις, με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης τρία (3) εξάμηνα
  • Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part-time) για στελέχη επιχειρήσεων (τουλάχιστον δυο έτη προϋπηρεσίας μετά τη λήψη του πτυχίου), με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης τέσσερα (4) εξάμηνα.

Για τη φοίτηση στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης. Για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε πέντε χιλιάδες (5000) Ευρώ και για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης ορίζονται σε έξι χιλιάδες οκτακόσια (6800) Ευρώ.

 

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 6697/27-11-2023) και τις διατάξεις του Ν. 4957/2022.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Παρασκευή 26/04/2024.
  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Πέμπτη 30/05/2024.

 

Ηλεκτρονική αίτηση (έναρξη 01/04/2024) στον σύνδεσμο: https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Προκήρυξη του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Πληροφορίες- Οδηγίες