5ο Webinar-V-Business Days

Το 5ο Webinar πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25/2 (18.00-19.30) με την συμμετοχή της People Team της Mondelez International.

Ο τίτλος της ομιλίας της ήταν "How New Technologies Reshape The HR Practices. The Case of Mondelez International".

 

To webinar πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας MS Teams, είναι ανοιχτό στο κοινό και  υπάρχει όπως πάντα η δυνατότητα διαλόγου μέσω Q&A session.

Σύνδεσμος webinar: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJkMTVlNWMtOTBjMi00ZTY0LWFhNDItYzMxOTkxNmE3NDZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218a01ad8-9727-498a-a47d-17374c6fd9f7%22%2c%22Oid%22%3a%2299a83f90-9d84-401c-bbba-81cf30296eab%22%7d

 

Φωτογραφίες από την ομιλία: