Στρατηγική & Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Ελληνικά

Σκοπός της ενότητας είναι η ανάπτυξη του εννοιολογικού και θεωρητικού υπόβαθρου των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν τo σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας Στρατηγικής, καθώς σε θέματα σχετικά με τη Στρατηγική και τη Διεθνή Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν εισάγουν τους συμμετέχοντες στο σύγχρονο τρόπο προσέγγισης της στρατηγικής και του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις. Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση:

  • Της σημασίας του ρόλου και της διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα στη σύγχρονη επιχείρηση.
  • Των επιμέρους λειτουργιών της ΔΑΠ και των νέων τάσεων και πρακτικών που εφαρμόζονται.
  • Της σημασίας της στρατηγικής ευθυγράμμισης της ΔΑΠ στην επιχείρηση.
  • Του ρόλου της ΔΑΠ στο διεθνές περιβάλλον.
  • Της σημασίας της στρατηγικής για τις επιχειρήσεις και για τη ΔΑΠ.
  • Του τρόπου και των εργαλείων ανάλυσης του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος και της σημασίας τους για το σχεδιασμό της στρατηγικής του οργανισμού.
  • Της σημασίας και του τρόπου επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
  • Του τρόπου  σχεδιασμού, αξιολόγησης και υλοποίησης μίας στρατηγικής για τον οργανισμό καθώς και για τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων.