Προσέλκυση & Επιλογή Προσωπικού

Ελληνικά

Η σύγχρονη και αποτελεσματική προσέλκυση και επιλογή προσωπικού προσφέρει πολύ περισσότερα στον οργανισμό από το παραδοσιακό συνταίριασμα ανθρώπου και εργασίας (person-job fit) και για το λόγο αυτό αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη διαδικασία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις τεχνικές/μεθόδους και εργαλεία της επιστημονικής και αποτελεσματικής προσέλκυσης (sourcing-recruitment) και επιλογής (selection) του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης. Θα μελετήσουμε όλες τις παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες μεθόδους προσέλκυσης (π.χ. αγγελίες, διαδίκτυο, social media, κλπ) και επιλογής (ψυχομετρικά τεστ, κέντρα επιλογής, συνέντευξη επιλογής, situational judgment tests, κλπ.) μέσω πρακτικών εφαρμογών, ασκήσεων, ομαδικών συζητήσεων και με επισκέψεις από επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού.