Προγραμματισμός ΑΔ & Διαχείριση Ταλέντων

Ελληνικά

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση των βασικών διαδικασιών στελέχωσης που προηγούνται της επιλογής προσωπικού. Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο η οργάνωση και η ανάλυση του έργου, ο προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων και ο προγραμματισμός καριέρας ευθυγραμμίζονται με τις στρατηγικές ανάγκες του οργανισμού. Παρουσιάζεται το σύνολο των εννοιών, μεθόδων και εργαλείων που καλείται να χρησιμοποιήσει το στέλεχος Ανθρωπίνων Πόρων στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του μαθήματος είναι, μετά το πέρας της ενότητας, οι συμμετέχοντες:

  • να κατανοούν τις βασικές έννοιες που αφορούν το σχεδιασμό και την ανάλυση του έργου, καθώς αυτές αποτελούν τη βάση για όλα τα συστήματα ΔΑΠ.
  • να κατανοούν τη σημασία του προγραμματισμού σταδιοδρομίας στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, καθώς και το ρόλο που έχουν να παίξουν τόσο οι ίδιοι στην ανάπτυξη της δικής τους καριέρας, όσο και ως στελέχη του τμήματος Ανθρώπινων Πόρων στην καριέρα των εργαζομένων της εταιρίας τους.
  • να καταλαβαίνουν την έννοια και τη σημασία των δεξιοτήτων για τη σύγχρονη επιχείρηση και να αναπτύσσουν πλάνο στελέχωσης με βάση τις δεξιότητες.