Πολιτική & Συστήματα Αμοιβών

Ελληνικά

Το μάθημα αυτό ασχολείται με το θεωρητικό υπόβαθρο, τις σύγχρονες προσεγγίσεις και τις υποδειγματικές πρακτικές των πολιτικών και των συστημάτων αμοιβών και κινήτρων καθώς και των άλλων παροχών που μπορεί να προσφέρονται στους εργαζόμενους. Δίνεται έμφαση κυρίως στα συστήματα αμοιβών που στηρίζονται στην αξία των θέσεων και τις ικανότητες, καθώς και στις σύγχρονες μεθόδους σύνδεσης των αμοιβών με τις επιδόσεις των εργαζομένων και της επιχείρησης.