Πληροφοριακά Συστήματα ΔΑΔ και Εκπαιδευτικό Εργαστήριο

Ελληνικά

Το μάθημα έχει ως στόχο να παρουσιάσει στους φοιτητές τις δυνατότητες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του διαδικτύου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΔΑΔ. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λογισμικού για εφαρμογές ΔΑΔ, όπως προσλήψεις, συστήματα αμοιβών, αξιολόγηση κ.ά. Θα μάθουν να αξιολογούν κριτικά τις δυνατότητες και τις προοπτικές αξιοποίησης ενός συστήματος ΔΑΔ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα συστήματα ERP και την αλληλεπίδρασή τους με άλλες λειτουργίες της επιχείρησης, καθώς και στην αντικατάσταση/εμπλουτισμό υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων.