Μέθοδος διδασκαλίας

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που οι απουσίες σε ένα μάθημα ξεπερνούν το 30% των ωρών φοίτησης, ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και το επαναλαμβάνει για ακόμη μια φορά την αμέσως επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί. Στο 30% συμπεριλαμβάνονται και οι δικαιολογημένες λόγω ασθένειας απουσίες (εκτός των περιπτώσεων που ο φοιτητής νοσηλευθεί σε νοσοκομείο, για τις οποίες με απόφαση της Ε.Δ.Ε. το 30% μπορεί να αυξηθεί σε 50%). Δεν επιτρέπεται καθυστερημένη είσοδος φοιτητή στην τάξη όταν το μάθημα έχει ήδη αρχίσει, παρά μόνο μετά από άδεια του διδάσκοντος. Κάθε περίπτωση μη παρουσίας του φοιτητή κατά τον έλεγχο των παρόντων από τη Γραμματεία, συνεπάγεται απουσία για όλη την περίοδο του μαθήματος μέχρι το επόμενο διάλειμμα, δηλαδή για δύο ώρες. Εάν ο φοιτητής προσέλθει μετά το διάλειμμα θα πρέπει να ειδοποιείται η Γραμματεία από τον ίδιο. Σε καμία περίπτωση φοιτητής δεν μπορεί να επαναλάβει λόγω απουσιών περισσότερα από τρία μαθήματα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και ο αριθμός των απουσιών αφορά και στο πρόγραμμα “Business Days”, που περιλαμβάνει επισκέψεις σε επιχειρήσεις, workshops και εργαστήρια με την συμμετοχή διδασκόντων και στελεχών επιχειρήσεων, που διοργανώνει το πρόγραμμα. Η Ε.Δ.Ε. μπορεί να εξετάζει ξεχωριστά περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

Σε όλα τα μαθήματα υπάρχουν γραπτές εξετάσεις εκτός εάν ο διδάσκων επιλέξει να ζητήσει απαλλακτική εργασία. Η διαμόρφωση του τελικού βαθμού κάθε μαθήματος καθορίζεται από τους εκάστοτε διδάσκοντες, ενώ σε αυτόν μπορούν να συνυπολογίζονται οι ατομικές και ομαδικές εργασίες των φοιτητών.