Ερευνητική Μεθοδολογία & Ποσοτικές Μέθοδοι

Ελληνικά

Τα στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών αντιμετωπίζουν συχνά την ανάγκη να διεξάγουν έρευνες προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να πάρουν επιχειρηματικές αποφάσεις. Η έρευνα βοηθά τα στελέχη να κατανοήσουν τα μεγέθη (ποσοτικά και ποιοτικά) που είναι σημαντικά για την πορεία της επιχείρησης. Ακόμα και εκείνοι που αναθέτουν τις έρευνες σε τρίτους, χρειάζονται τις γνώσεις της επιστημονικής έρευνας προκειμένου να κατανοούν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα της. Αυτό σημαίνει ότι για να ληφθούν σωστές αποφάσεις θα πρέπει πρώτα να σχεδιαστεί η έρευνα, να συλλεχθούν τα στοιχεία και στη συνέχεια να αναλυθούν προκειμένου να διαπιστωθεί η συμπεριφορά των ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών και η ενδεχόμενη σχέση μεταξύ τους.

Το μάθημα καλύπτει τα εξής: Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία (ορισμός προβλήματος, διατύπωση υποθέσεων, σχεδιασμός έρευνας, κλπ), είδη δεδομένων, κλίμακες μέτρησης, πίνακες & διαγράμματα. Βασικές κατανομές συχνοτήτων, μέτρηση τάσης, διασποράς, ασυμμετρίας. Εισαγωγικές έννοιες στις κατανομές δειγματοληψίας, εκτιμητική, έλεγχοι υποθέσεων και διερεύνηση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών (πίνακες συνάφειας, ανάλυση διακύμανσης, απλή συσχέτιση & παλινδρόμηση). Εισαγωγή και εφαρμογές στο πρόγραμμα EXCEL, SPSS, κλπ. Σύνταξη ερευνητική πρότασης και συγγραφή της έκθεσης των αποτελεσμάτων. Παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων (case studies).