Επιχειρησιακή Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ελληνικά

Θα αναπτυχθεί η έννοια της Επιχειρησιακής Ηθικής και η σημασία των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που αναλαμβάνει μια επιχείρηση είτε με αποδέκτες το προσωπικό της, είτε σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. Έμφαση θα δοθεί στην εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων και τον ρόλο της επικοινωνίας για την προώθηση της ΕΚΕ.