Επικοινωνία & Διαχείριση Κρίσεων

Ελληνικά

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του περιεχομένου και των επιμέρους εννοιών της Εταιρικής Επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του μαθήματος είναι:

  • Κατανόηση της συνεχώς αυξανόμενης σημασίας του ρόλου της Εταιρικής Επικοινωνίας στην οργάνωση και λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών (κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών).
  • Κατανόηση της ύπαρξης κοινού ενδιαφέροντος, αλληλεπίδρασης και αλληλοεπηρεασμού μεταξύ ενός οργανισμού, διαφόρων κοινωνικών ομάδων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ). Στα πλαίσια αυτά αναλύεται η λειτουργία της Κοινής Γνώμης.
  • Κατανόηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ Εταιρικής Στρατηγικής και Εταιρικής Επικοινωνίας.
  • Παρακίνηση των φοιτητών για εξερεύνηση και εμβάθυνση σχετικά με τον ρόλο της Εταιρικής Επικοινωνίας σε έννοιες όπως: εταιρική Ταυτότητα - Εικόνα - Φήμη, γνωριμία με τα εργαλέια και της πρακτικές για την επικοινωνία μηνυμάτων σε ομάδες κοινού μέσω των ΜΜΕ, η ανάπτυξη σχέσεων με διάφορες Ομάδες Κοινού και η συμβολή των προγραμμάτων επικοινωνίας.

Επίσης θα συζητηθεί ο ρόλος της Επικοινωνίας και της ΔΑΔ στην αντιμετώπιση κρίσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων και θα αναπτυχθούν τρόποι με τους οποίους ένας οργανισμός μπορεί να περιορίσει τις συνέπειές τους.