Διοίκηση Αλλαγών & Ποιότητας

Ελληνικά

Το μάθημα αναλύει τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να ανασχεδιάσει τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας της. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει ένα αναλυτικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να υλοποιούν προγράμματα αναδιάρθρωσης και δραστικής οργανωσιακής αλλαγής. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις σύγχρονες προσεγγίσεις της Οργανωσιακής Ανάπτυξης, όπως η Οργανωσιακή Μάθηση, η Ενδυνάμωση, η Διοίκηση της Εταιρικής Κουλτούρας και η αντιμετώπιση ζητημάτων ανθρωπίνων πόρων κατά τις συγχωνεύσεις και εξαγορές.