Διαχείριση Ποικιλομορφίας & Εσωτερική Συμβουλευτική

Ελληνικά

Στο μάθημα της Διαχείρισης Ποικιλομορφίας αναπτύσσονται οι δεξιότητες των συμμετεχόντων αναφορικά με τη διαχείριση ενός ανθρώπινου δυναμικού που χαρακτηρίζεται από όλο και μεγαλύτερη πολυμορφία σε διαστάσεις που σχετίζονται με την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία και το σεξουαλικό προσανατολισμό. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων επιδιώκεται η σύνθεση ερευνητικών δεδομένων με τη διοικητική πρακτική με στόχο την προαγωγή της ισότητας και της πολυμορφίας στους χώρους εργασίας καθώς και την εφαρμογή θεωρητικών και εμπειρικών υποδειγμάτων σε συγκεκριμένα σενάρια διαχείρισης της πολυμορφίας στις οργανώσεις. 

Οι συμμετέχοντες στο τέλος του μαθήματος θα μπορούν να κατανοούν τις πηγές της αυξανόμενης πολυμορφίας στους χώρους εργασίας, τις ψυχολογικές και κοινωνιολογικές θεωρίες που εξηγούν τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις στις οργανώσεις, τη σχετική με θέματα πολυμορφίας νομοθεσία που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, καθώς και τα εμπόδια που καταστρατηγούν την ισότητα των ευκαιριών στις οργανώσεις για τις μειονεκτούσες ομάδες. Τέλος, οι συμμετέχοντες στο μάθημα θα εξετάσουν «βέλτιστες πρακτικές» στα προγράμματα διαχείρισης της πολυμορφίας και θα μάθουν να αξιολογούν κριτικά οργανωσιακές πολιτικές και πρακτικές αναφορικά με τη διαχείριση της πολυπλοκότητας.

Στο σύγχρονο ραγδαία μεταβαλλόμενο και ασταθές εργασιακό περιβάλλον όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού καλείται να αναλάβει νέους ρόλους ώστε να λειτουργήσει ως στρατηγικός εταίρος που προσθέσει αξία. Ένας από αυτούς είναι ο ρόλος του εσωτερικού συμβούλου. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού του ρόλου τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να λειτουργούν προδραστικά, να εντοπίζουν περιοχές παρέμβασης και να προτείνουν αλλαγές σε συνεργασία με τους μάνατζερ γραμμής (line managers) με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία όλων των τμημάτων της επιχείρησης.

Στόχος του μαθήματος "Εσωτερική Συμβουλευτική" είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη σημασία της εσωτερικής συμβουλευτικής και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά σε αυτόν ως επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού.

Περιεχόμενα μαθήματος

  • Τι είναι η εσωτερική συμβουλευτική
  • Πως το HR θα γίνει εσωτερικός σύμβουλος
  • Φάσεις της εσωτερικής συμβουλευτικής
  • Οι πολλαπλοί ρόλοι του HR ως εσωτερικού συμβούλου
  • Διάγνωση αναγκών εσωτερικού πελάτη
  • Προσωπική αξιοπιστία – Επιρροή - Διαχείριση σχέσεων - Διατμηματική επικοινωνία
  • Καθοδήγηση και συμβουλευτική
  • To HR ως συνεργατικός ηγέτης (collaborative leader)
  • Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης