Διάκριση από τον EFQM (2008)

Τον Οκτώβριο 2008 το Μεταπτυχιακό έλαβε τη διάκριση “Committed to Excellence” από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας EFQM.

Ο Οργανισμός European Foundation for Quality Management (EFQM) είναι ένας Ευρωπαϊκός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση της ποιότητας των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Με βάση το μοντέλο Αριστείας του EFQM (EFQM Excellence model) και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Award) όσοι Οργανισμοί ενδιαφέρονται μπορούν ύστερα από σχετική αίτηση να αναλάβουν δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας τους. Αφού κριθούν για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεών τους, λαμβάνουν διάκριση αριστείας η οποία δίδεται σταδιακά σε 3 επίπεδα:

1ο επίπεδο: Committed to Excellence
2ο επίπεδο: Recognized for Excellence
3ο επίπεδο: Excellence Award

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ο.Π.Α. είναι η πρώτη εκπαιδευτική μονάδα του Δημοσίου Πανεπιστημίου που διακρίθηκε στο 1ο επίπεδο, «Committed to Excellence». Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πραγματοποιήθηκαν τρεις επιμέρους δράσεις που αξιολογήθηκαν με γνώμονα τη συμβολή τους στη βελτίωση και ανάπτυξη των προσφερομένων υπηρεσιών.

Οι δράσεις που αξιολογήθηκαν περιλάμβαναν:

  1. Επίπεδα υπηρεσιών προς τους φοιτητές.
  2. Επίπεδο υπηρεσιών προς τους διδάσκοντες και το προσωπικό του προγράμματος.
  3. Βελτίωση των Διαδικασιών.

Η συμμετοχή όλων των συντελεστών του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, τόσο των διδασκόντων όσο και του προσωπικού της γραμματείας, και η δέσμευση κυρίως των μελών της Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους επιτυχίας και διάκρισης. Οι προσπάθειες για βελτίωση και συνεχή ανανέωση των υπηρεσιών του προγράμματος θα συνεχιστούν με σκοπό ανώτερα επίπεδα ποιότητας και περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών που το προσφέρει στους φοιτητές και τους διδάσκοντες.