Δείκτες Μέτρησης ΑΔ & Εξωτερική Ανάθεση

Ελληνικά

Σε αυτό το μάθημα προσεγγίζεται στρατηγικά η χρήση από τους οργανισμούς των δεδομένων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό. Συγκεκριμένα, μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην επιλογή και εφαρμογή εκείνων των μετρήσεων ΔΑΔ που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική του οργανισμού. Στο μάθημα αναπτύσσονται τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ποιότητας των στοιχείων και οι φοιτητές προετοιμάζονται για τον εντοπισμό και τη συλλογή στοιχείων, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του οργανισμού.

Στο μάθημα γίνεται μια εισαγωγή σε τεχνικές αναλύσεων και στα κοινά λάθη που πρέπει να αποφεύγονται κατά την ερμηνεία των δεδομένων ή/και όταν αξιολογούνται εκθέσεις και ερμηνείες από τρίτους. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην κριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και στην επικοινωνία των ευρημάτων, ώστε να στηρίζουν πειστικά την αλλαγή προς το καλύτερο.

Στο μάθημα επίσης καλύπτονται οι σχέσεις εξωτερικής ανάθεσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες και απειλές που αυτές ενέχουν και για τα δύο μέρη της συμφωνίας και συζητείται ο κρίσιμος ρόλος των HR Metrics στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της εξωτερικής ανάθεσης και για τον πελάτη και για τον πάροχο.