Αναγνώριση από το SHRM

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μεγάλη διάκριση και αναγνώριση του ΜΠΣ στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ από το Society for Human Resource Management (SHRM).

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έλαβε την αναγνώριση από το Society for Human Resource Management (SHRM) - τον μεγαλύτερο επαγγελματικό φορέα στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως - ότι το περιεχόμενο του προγράμματος και των μαθημάτων του είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις οδηγίες και απαιτήσεις του για την εκπαίδευση στην ΔΑΔ (SHRM’s HR Curriculum Guidebook and Templates). Τα HR Curriculum Guidebook and Templates του SHRM αναπτύχθηκαν με στόχο να ορίσουν τις θεματικές περιοχές που θα πρέπει να ακολουθούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο της ΔΑΔ· αναπτύχθηκαν το 2006 και επαναξιολογήθηκαν το 2010 και το 2013 αποτελώντας μέρος του SHRM’s Academic Initiative.

https://www.shrm.org/certification/for-organizations/academic-alignment/pages/master-of-science-degree-programs.aspx