Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπων Ξενόγλωσσων Περιοδικών

Τίτλος Ηλεκτρονική Πρόσβαση Θέμα
Zeitschrift fuer Betriebswirtschaft Διοίκηση
Zeitschrift fuer Europaesches Privatrecht Ιδιωτικό δίκαιο
Zeitschrift fur Das Gesamte Handlssrecht und Wirtschaftsrecht Δίκαιο
Zeitschrift fur Unternehmens und Gesellschaffsrecht Δασμοί/Φορολογία
Zentralblatt Math Μαθηματικά