Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

με γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ»

(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00002313776)

 

-     ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης133/15-2-2017 (τεύχος Γ΄).

-     Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 29-05-2017

-     Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων  για τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής/εξέλιξης: 7η/18-4-2018

-     Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης  για τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής/εξέλιξης: 10η/9-5-2018

 

 

Επταμελής Επιτροπή Επιλογής

 για την πλήρωση μια θέσης Καθηγητή 

στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Διοικητική Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

(ΦΕΚ Προκήρυξης 133/15-2-2017 τ. Τρίτο,. κωδικός ανάρτησης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Υπουργείου Παιδείας 00002313776)

Α. Τακτικά Μέλη:

Α1. Εσωτερικά μέλη προερχόμενα από το μητρώο εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Παραγωγής και Διαδικασιών, ΦΕΚ διορισμού: 578/27-7-2009 τ.Γ'

Βιογραφικό σημείωμα: https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1048.pdf

 1. ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική, ΦΕΚ διορισμού: 34/11-1-95 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

Βιογραφικό σημείωμα: https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1174.pdf

 1. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Καθηγητής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών, ΦΕΚ διορισμού: 451/22-04-2013 τ.Γ'

Βιογραφικό σημείωμα: https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1238.pdf

 1. ΠΡΑΜΑΤΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, ΦΕΚ διορισμού: 589/9-5-2014 τ. Γ’

Βιογραφικό σημείωμα: https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1290.pdf

 

Α2. Εξωτερικά μέλη προερχόμενα από άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΕΜΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Παραγωγής (Περιλαμβανομένων και των Ρομποτικών Συστημάτων),

ΦΕΚ διορισμού: 756/τ.Γ'/16-6-2014

Βιογραφικό σημείωμα: http://www.tex.unipi.gr/dep/emiris/main.htm

 1. ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Παραγωγής ΦΕΚ διορισμού: 1430/21-10-2014 τ.Γ'

Βιογραφικό σημείωμα: http://www.bma.upatras.gr/staff/nearchou/.

 

Α3. Εξωτερικό μέλος προερχόμενο από ομοταγές πανεπιστήμιο της αλλοδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. IERAPETRITOU MARIANTHI, Καθηγήτρια

Department of Chemical & Biochemical Engineering, School of Engineering, Rutgers,The State University of New Jersey, Ηνωμένες Πολιτείες

Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΜΓ: Χημικοί Μηχ/κοί ΕΜΓ: Μηχ/κοί Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό σημείωμα:  https://docs.wixstatic.com/ugd/b7d6c6_51c837c057354cd4801a00ee46d57d26.pdf

 

Β.  Αναπληρωματικά Μέλη:

Β1. Εσωτερικών μελών (προερχόμενα από το μητρώο εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου και από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου ελλείψει τέταρτου εσωτερικού μέλους)

 1. ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ, Καθηγητής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση και Τεχνολογία Ανάπτυξης Λογισμικού, ΦΕΚ διορισμού: 676/26-8-2009 τ.Γ

Βιογραφικό σημείωμα: https://www.aueb.gr/sites/default/files/dds-cv-pub-el_1.pdf

 1. ΡΕΦΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Καθηγητής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: Διοικητική Επιστήμη με έμφαση στη Χρηματοοικονομική Μηχανική, ΦΕΚ διορισμού: 70/3-4-2001 τ.Ν.Π.Δ..Δ.

Βιογραφικό σημείωμα: https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1180.pdf

 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων & Επιχειρησιακή Έρευνα ΦΕΚ Μετ/σης 290/21-11-2003 τ.Ν.Π.Δ.Δ..

Βιογραφικό σημείωμα: https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1224.pdf

 1. ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Καθηγητής

Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα, ΦΕΚ διορισμού: 181/15-2-2012, Τ.Γ'

Βιογραφικό σημείωμα: http://scholar.uoa.gr/aburnetas

 

Β2. Εξωτερικών μελών προερχόμενα από άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γνωστικό αντικείμενο: Στοχαστικές Μέθοδοι στη Βιομηχανική Διοίκηση με έμφαση στη Διαχείριση Αποθεμάτων, ΦΕΚ διορισμού: 647/4-7-2012 ΤΓ

Βιογραφικό σημείωμα: https://qa.auth.gr/el/cv/vlachos1

 1. ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Καθηγητής

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Γνωστικό αντικείμενο: Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Διαδικασιών, ΦΕΚ διορισμού: 552/30-5-2013, Τ. Γ'

Βιογραφικό σημείωμα: http://www.chemeng.ntua.gr/content/dep_cv/gr/25.pdf

 

Β3. Εξωτερικών μελών προερχόμενα από ομοταγή πανεπιστήμια της αλλοδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. PISTIKOPOULOS EFSTRATIOS Καθηγητής

Department of Chemical Engineering, Texas A&M University,Texas

Γνωστικό Αντικείμενο: CHEMICAL ENGINEERING PROCESS SYSTEMS ENGINEERING ENERGY SYSTEMS CONTROL OPTIMZIATION

Βιογραφικό σημείωμα: http://parametric.tamu.edu/people/Pistikopoulos-CV/

ID: 
978

Last updated: 22 May 2018