Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

με γνωστικό αντικείμενο «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00002313975)

 

-  ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 128/14-2-2017 (τεύχος Γ΄).

-  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 29-05-2017

-  Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων  για τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής/εξέλιξης: 7η/18-4-2018

-  Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης  για τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής/εξέλιξης: 10η/9-5-2018

 

 

Επταμελής Επιτροπή Επιλογής

 για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή 

στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ»

(ΦΕΚ Προκήρυξης 128/14-2-2017 τεύχος Γ΄, κωδικός ανάρτησης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Υπουργείου Παιδείας 00002313975)

Α. Τακτικά Μέλη:

Α1. Εσωτερικά μέλη προερχόμενα από το μητρώο εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 1111/17-11-2010 τ.Τρίτο

Βιογραφικό σημείωμα: https://www.aueb.gr/sites/default/files/Mpaltas_CV.pdf

 1. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, ΦΕΚ διορισμού: 290/5-5-2011 τ. Γ'

Βιογραφικό σημείωμα: https://www.aueb.gr/sites/default/files/CV_GR_Dimitriadis_site.pdf

 1. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ, Καθηγητής

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 1124/Γ/04-11-2016

Βιογραφικό σημείωμα: https://www.aueb.gr/sites/default/files/Stathakopoulos_CV.pdf

 1. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, Αναπλ. Καθηγητής

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ με έμφαση στην Πολιτική Προϊόντος, ΦΕΚ διορισμού: 515/07-06-2017, τ. Γ

Βιογραφικό σημείωμα: https://www.aueb.gr/sites/default/files/Argouslidis_CV_0.pdf

 

Α2. Εξωτερικά μέλη προερχόμενα από άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 734/15-7-2013 τ. Γ’

Βιογραφικό σημείωμα: http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1034&tmima=2&categorymenu=2

 1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Καθηγητής

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ δορισμού: 123/14.02.2017 τ. Γ’

Βιογραφικό σημείωμα: http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Publications&file=index&id=40&tmima=2&categorymenu=2

 

Α3. Εξωτερικό μέλος προερχόμενο από ομοταγές πανεπιστήμιο της αλλοδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

1.         SARIDAKIS CHARALAMPOS (ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ), Αναπληρωτής Καθηγητής

Business School, Leeds University, Ηνωμένο Βασίλειο

Γνωστικό Αντικείμενο: Marketing , Associate Programme Director, MA Advertising and Marketing

Βιογραφικό σημείωμα:  http://business.leeds.ac.uk/about-us/our-people/staff-directory/profile/charalampos-babis-saridakis/

 

Β.  Αναπληρωματικά Μέλη:

Β1. Εσωτερικών μελών (προερχόμενα από το μητρώο εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου και από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου ελλείψει τέταρτου εσωτερικού μέλους)

 1. ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ με έμφαση στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή, ΦΕΚ διορισμού: 9/15-1-2002 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

Βιογραφικό σημείωμα: https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1200.pdf

 1. ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: Ψηφιακά Μέσα και Προσωποποιημένες Υπηρεσίες, ΦΕΚ Διορισμού: 602/12-5-2014 τ. Γ’

Βιογραφικό σημείωμα: https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1235.pdf

 1. ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ με έμφαση στα Δίκτυα Διάθεσης, ΦΕΚ διορισμού: 602/12-5-2014 Τ. Τρίτο

Βιογραφικό σημείωμα: https://www.aueb.gr/sites/default/files/Skarmeas_CV_Gr_0.pdf

 1. ΤΣΙΟΤΣΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, ΦΕΚ διορισμού: 813/1-8-2013 τ. Γ΄(συγχώνευση τμήματος Π.Δ.88/2013).

Βιογραφικό σημείωμα: http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1373&tmima=2&categorymenu=2

 

Β2. Εξωτερικών μελών προερχόμενα από άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Μάρκετινγκ – Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 452/4-12-2006 τ. Γ΄

Βιογραφικό σημείωμα: http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=106&tmima=6&categorymenu=2

 1. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητής

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 458/τ.Γ’/4-12-2006

Βιογραφικό σημείωμα: http://www.unipi.gr/unipi/el/component/k2/item/2088.html.

 

Β3. Εξωτερικών μελών προερχόμενα από ομοταγή πανεπιστήμια της αλλοδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

1.         ΤΖΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (TZOKAS NIKOLAOS), Καθηγητής

Faculty of Business, University of Plymouth, Ηνωμένο Βασίλειο

Γνωστικό αντικείμενο: #1 ΕΟΔ: Marketing, #2 ΕΟΔ: Διοίκηση

Βιογραφικό σημείωμα: https://www.plymouth.ac.uk/staff/nikolaos-tzokas

 

- Ημερομηνία συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για ορισμό του Προέδρου της Επταμελούς Επιτροπής επιλογής: 31 -5- 2018

- Ημερομηνία Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για διενέργεια εκλογής:  12-12-2018

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την επιλογή του καταλληλότερου από τους υποψήφιους για την πλήρωση της θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ» είναι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 7 – ΑΠΟΝΤΕΣ: 0

 • ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΗΣ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΠΛΕΡΗ: 0

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της επταμελούς επιτροπής, με μηδέν (0) ψήφους υπέρ της εκλογής της κ. Ευαγγελίας Μπλέρη σε θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ», δεν υποδεικνύεται κατάλληλος υποψήφιος για την πλήρωση της θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ» και ως εκ τούτου η διαδικασία εκλογής κηρύσσεται άγονη. Η εκλογή απέβει άγονη διότι η μοναδική υποψήφια κ. Ευαγγελία Μπλέρη δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων.

ID: 
973