Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για τη σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «WISEGRID» με κωδικό ΕΡ-2552-01 και κωδικό θέσης 2552-PR4.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 2017
Αρ. πρωτ. 920000/1587-17

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για τη σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «WISEGRID» με κωδικό ΕΡ-2552-01 και κωδικό θέσης 2552-PR4.

 

Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID)» και κωδικό ΕΡ-2552-01 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Σταμούλη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης  χρονικής  διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) έναν  (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:
 
«Συμμετοχή στην ανάλυση αγορών για υπηρεσίες και προϊόντα ευφυών πλεγμάτων»
 
Εκτιμώμενη διάρκεια:    4 μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.
Προϋπολογισμός: έως 2.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται-και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί-τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.
 

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής (Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μαθηματικών), ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος (Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού).
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (B2).

 
Επιθυμητά προσόντα Υποψηφίων:

 • Επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος (Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων).
 • Διδακτορικό δίπλωμα (Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων).
 • Επαγγελματική εμπειρία ως ερευνητής σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα ICT (Information and Communication Technologies).
 • Επαγγελματική εμπειρία, επιστημονικής ή τεχνολογικής φύσεως, (επιπλέον της ανωτέρω) σχετική με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ευφυή ενεργειακά πλέγματα.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΑΑ
 
Κριτήριο Αξιολόγησης Παρατηρήσεις
 
Μέγιστος
Βαθμός
Κριτηρίου
Βάρος
Κριτηρίου
1 Βαθμός πτυχίου πανεπιστημίου (βαθμός στη κλίμακα 0-10) Ο βαθμός του κριτηρίου υπολογίζεται ως εξής:
(Βαθμός πτυχίου-5)*20
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα αυτό είναι αρνητικό τίθεται βαθμός κριτηρίου ίσος με 0
100 25%
2 Βαθμός του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου (βαθμός στην κλίμακα 0-10)
 
Ο βαθμός του κριτηρίου υπολογίζεται ως εξής:
(Βαθμός πτυχίου-5)*20
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα αυτό είναι αρνητικό τίθεται βαθμός κριτηρίου ίσος με 0
100 15%
3 Επιπλέον μεταπτυχιακοί τίτλοι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 30 βαθμοί
Διδακτορικό Δίπλωμα: 100 βαθμοί
Σε περίπτωση πολλαπλών μεταπτυχιακών τίτλων οι βαθμοί τους αθροίζονται με μέγιστο συνολικό το 100
100 20%
4 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως ερευνητής σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα ICT Ο βαθμός τους κριτηρίου υπολογίζεται ως εξής:
 
Μήνες εμπειρίας*4
 
Μέγιστη βαθ­μολόγηση: Είκοσι πέντε (25)  μήνες
100 30%
5 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, επιστημονικής ή τεχνολογικής φύσεως,  επιπλέον αυτής του κριτηρίου 4 σχετική με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ευφυή ενεργειακά πλέγματα Ο βαθμός τους κριτηρίου υπολογίζεται ως εξής:
 
Μήνες εμπειρίας*8
 
Μέγιστη βαθ­μολόγηση: Δωδεκάμισι (12,5)  μήνες
100 10%

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων το  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. Η αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων και προσόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και των άτυπων προσόντων με έμφαση στην κινητικότητα, γεωγραφική και επαγγελματική των ενδιαφερομένων, ιδίως στο πλαίσιο της διεθνούς ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κινητικότητας, θα  είναι σύμφωνη με  την εφαρμογή των διεθνών προτύπων και το  εκάστοτε κείμενο ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο1
 3. Για τους Έλληνες ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης τους από τον  ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας για τους έλληνες πολίτες, αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, εφόσον η στράτευση στη χώρα της οποίας είναι πολίτες  είναι  υποχρεωτική,  πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα  αξιολογικής κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 10. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας θα τηρούν όλα τα εθνικά και διεθνή σχετικά  απαραίτητα δεδομένα. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα εφαρμόσει στο ακέραιο την κείμενη διεθνή και ευρωπαϊκή εργατική νομοθεσία, όπως αυτή  έχει ενσωματωθεί ενδεχομένως στο ελληνικό δίκαιο, σε όλες της τις ρυθμίσεις και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις παροχές που τυχόν δικαιούται ο επιλεγείς υποψήφιος.
 11. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική ελληνική και διεθνή νομοθεσία.
 12. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που  δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, του ΟΠΑ και του Euraxess, στο  πλαίσιο του έργου «Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID)»,   έχει λάβει υπόψη και είναι σύμφωνη  με τους όρους του Grant Agreement No. 731205 και της ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και του  Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη των Ερευνητών  (Commission Recommendation of 11 March 2005 on Τhe European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (OJ L75/67 2005/251/EK)  καθώς και του European Code of Conduct for Research Integrity of ALLEA (ALL European Academies) and ESF (European Science Foundation) of March 2011 http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_Research _Integrity.pdf    και  του Commission Recommendation C (2008) 1329 of 10.4.2008 on the management of intellectual property, τα οποία αποτελούν παράρτημα της παρούσας και των οποίων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν πλήρη και σαφή γνώση.

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Έντυπο του παραρτήματος Α΄
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά ή στα ελληνικά.
3) Αντίγραφα τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης), πτυχίων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
4) CD με όλο το υλικό της πρότασης του ενδιαφερόμενου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 23/10/2017, ώρα 16:00. Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID και κωδικό 2552-PR4». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203839.

 

Με εντολή της Επιτροπής Διαχείρισης
 
 
Φραγκίσκος Γιαλιτάκης
Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
 

1 όπως ενδεικτικά είναι αναρτημένα στο δίκτυο NARIC  (εθνικά κέντρα πληροφοριών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων) και το δίκτυο ENIC (ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων πληροφοριών).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

 
Όνομα : ……………………………………………………………….
Επώνυμο : …………………………………………………………...
Δ/νση : ………………………………………………………………..
Τηλέφωνο : …………………………………………………………..
Ε-mail: ………………………………………………………………..

 

ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ – κωδικός 2552-PR4

 

Για σύναψη συμβάσεως έργου τεσσάρων (4) μηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID)» με κωδικό έργου ΕΡ-2552-01 και κωδικό θέσης 2552-PR4
 
Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. ………..…………….. πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID)».
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση.
 

…………………………………………………..
[Υπογραφή]
 
 

Ημερομηνία:  …./…../2017

 

ID: 
435