Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Μακροοικονομική»

id: 
2166

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Μακροοικονομική»

ΦΕΚ προκήρυξης: 86/24-1-2014 τ. Γ'

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 10/4/2014

Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής: 18/6/2014

Επταμελής Επιτροπή Επιλογής

Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή

Γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Μακροοικονομική»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα-Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ διορισμού Βιογραφικό
1. Σ. Καλυβίτης, Καθηγητής ΟΠΑ/ΔΕΟΣ Μακροοικονομική και Διεθνής Χρηματοδοτική 917/11.11.2009 τ. Γ' http://deos
.aueb.gr/
2. Θ. Μούτος, Καθηγητής ΟΠΑ/ΔΕΟΣ Οικονομικά Αντικείμενα με έμφαση στα Διεθνή Οικονομικά 250/18-10-2000 τ. Ν.Π.Δ.Δ http://deos
.aueb.gr/
3. Μ. Κατσίμη, Αναπλ. Καθηγήτρια ΟΠΑ/ΔΕΟΣ Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στη Διεθνή Μακροοικονομική 716/25-7-2012 τ. Γ' http://deos
.aueb.gr/
4. Γ. Οικονομίδης, Αναπλ. Καθηγητής ΟΠΑ/ΔΕΟΣ Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε. 262/21-4-2011 τ Γ' http://deos
.aueb.gr/
5.

Γ. Χορταρέας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Οικονομικής Επιστήμης Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική 532/29.7.2011 Τ. Γ' www.econ
.uoa.
gr/an8ropino-dynamiko
/melh.../xortareas
-georgios.htm
6. Ν. Μυλωνίδης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωανννίνων, Οικονομικής Επιστήμης Μακροοικονομικά της Ανοιχτής Οικονομίας και Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις 395/31.03.2014 τ. Γ' www.econ
.uoi.gr/
index.php?
option=com...id
7. Marios Zachariadis, Associate Professor University of Cyprus

Διεθνή Μακροοικονομικά, Μακροοικονομικά της Ανοιχτής Οικονομίας, Οικονομική Μεγέθυνση http://home
pages
.econ.ucy.ac.cy/
~mzachari/

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ίδρυμα-Τμήμα

Γνωστικό Αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό

1.

Π. Χατζηπαναγιώτου Καθηγητής

ΟΠΑ/ΔΕΟΣ

Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου

127/12-8-99 τ.Ν.Π.Δ.Δ

http://deos.aueb.gr/

2.

Π. Σακελλάρης, Καθηγητής

ΟΠΑ/Οικονομικής Επιστήμης

Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική και Διεθνή Χρηματοδότηση.

192/29.8.2002 Τ.ΝΠΔΔ

http://econ.aueb.gr/

3.

Θ. Παλυβός, Καθηγητής

ΟΠΑ/Οικονομικής

Οικονομική Θεωρία με Έμφαση στη Μακροοικονομική

1064/12.12.2011Τ. Γ'

http://econ.aueb.gr/

4.

Α. Φιλιππόπουλος, Καθηγητής

ΟΠΑ/Οικονομικής

Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Διεθνή Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική

84/17.4.2003 Τ.ΝΠΔΔ

http://econ.aueb.gr/

5.

Κ. Καρφάκης, Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/Οικονομικής Επιστήμης

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

195/9.8.2005 Τ. ΝΠΔΔ

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file

6.

Μ. Σιδηρόπουλος, Καθηγητής

Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσσαλονίκης/Οικονομικής Επιστήμης

Μακροοικονομική Ανάλυση

592/30.7.2009 Τ. Γ'

http://www.econ.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=12

7.

Andros Kourtellos, Associate Professor

University of Cyprus

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Οικονομετρία, Οικονομική Μεγέθυνση, Οικονομική Ανισότητα, Μακροοικονομική Προβλέψεις

http://www.ucy.ac.cy/~andros.aspx

Ονοματεπώνυμα υποψηφίων: κ Π. Κωνσταντίνου

Ημερομηνία Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για ορισμό προέδρου επταμελούς

και δύο αξιολογητών: 9/7/2014

Ημερομηνία συνεδρίασης Επταμελούς για εκλογή υποψηφίου: 18/9/2014

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Π. Κωνσταντίνου

Αριθμός παρόντων μελών επταμελούς: 7

Αριθμός απόντων μελών επταμελούς : -

Σύνολο θετικών ψήφων: 7