Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Συμπεριφορά Οργανώσεων με έμφαση στην Επικοινωνία"