Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΠΕΒΕ 3 (2010-2011) είναι ανοιχτό για την υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων. Υποβολή προτάσεων μέχρι 8 Οκτωβρίου 2010

id: 
886

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΠΕΒΕ 3 (2010-2011) είναι ανοιχτό για την υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων. Για τη διευκόλυνση όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρέχονται τα παρακάτω:

  1. Έντυπο Υποβολής Πρότασης
  2. Υπεύθυνη Δήλωση που θα πρέπει υπογραφεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (Principal Investigator) της πρότασης
  3. Κανονισμός ΠΕΒΕ 3 (2010-2011), ο οποίος αναφέρεται στη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές του ΠΕΒΕ 3, καθώς και διάφορα διαδικαστικά θέματα
  4. Φόρμα Υποβολής Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου για τα έργα ΠΕΒΕ 2 (μόνο για τους υποψηφίους του ΠΕΒΕ 3 που χρηματοδοτούνται και από το ΠΕΒΕ 2)

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων για το ΠΕΒΕ 3 είναι η 8η Οκτωβρίου 2010.

Όπως αναφέρεται σχετικά και στον Κανονισμό, οι προτάσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στην Aγγλική γλώσσα, και να αποστέλλονται τόσο ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική

διεύθυνση vice-rector@aueb.gr) όσο και σε έντυπη μορφή στο Γραφείο της Αντιπρυτανείας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (Πατησίων 76 - Κεντρικό κτήριο).

Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Συγκλητικής Επιτροπής του ΠΕΒΕ:

Στο πλαίσιο του ΠΕΒΕ 3 θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν (υποβάλλοντας νέα ερευνητική πρόταση) όλα τα μέλη των ερευνητικών ομάδων που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΒΕ 2, με την προϋπόθεση ότι:

  • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ) σε συνεργασία με τα μέλη της ερευνητικής ομάδας κάθε μιας από τις ανωτέρω προτάσεις, θα προσκομίσει έκθεση προόδου, επισυνάπτοντας κάθε είδους σχετικό υποστηρικτικό υλικό. Ο Ε.Υ της χρηματοδοτηθείσας από το ΠΕΒΕ 2 πρότασης, θα υποβάλλει την έκθεση προόδου (στην Αγγλική γλώσσα) στη Συγκλητική Επιτροπή Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας. Η έκθεση αυτή θα προσκομιστεί την ίδια χρονική περίοδο κατά την οποία θα γίνεται η υποβολή των ερευνητικών προτάσεων για το ΠΕΒΕ 3 (μέχρι 8 Οκτωβρίου 2010).
  • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ) και τα μέλη ΔΕΠ της ερευνητικής ομάδας της πρότασης που χρηματοδοτείται από το ΠΕΒΕ 2, δεν θα αξιωθούν προσωπικής αμοιβής-αποζημίωσης μέσω του προϋπολογισμού της νέας ερευνητικής πρότασης που θα υποβάλλουν για το ΠΕΒΕ 3. Καθίσταται σαφές ότι ο περιορισμός αυτός δεν θα ισχύσει για τους διδακτορικούς φοιτητές, υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς φοιτητές που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικής πρότασης από το ΠΕΒΕ 2. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός αυτός δεν θα ισχύσει για τους Επιστημονικούς Υπευθύνους (Ε.Υ) ή /και τα μέλη ΔΕΠ των ερευνητικών ομάδων, για τους οποίους δεν προβλεπόταν προσωπική αμοιβή στην πρότασή τους που χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΒΕ 2.

Επιπρόσθετα και αναφορικά με τη συμμετοχή και τη δυνατότητα χρηματοδότησης (προσωπική αμοιβής) των post-doc researchers του ΟΠΑ από το ΠΕΒΕ 3, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής: "Ο χαρακτηρισμός post-doc ερευνητή του ΟΠΑ θα αποδίδεται σε πρώην Διδακτορικούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΟΠΑ, οι οποίοι μέχρι και 3 (τρία) χρόνια μετά την αποφοίτησή τους έχουν ενεργό ερευνητική σχέση με το Πανεπιστήμιο, που πιστοποιείται μέσω σχετικών συμβάσεων με τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ".

Τέλος, οι αιτούντες παρακαλούνται θερμά να αποφύγουν να αποστείλουν μαζικά τις ερευνητικές τους προτάσεις, καθώς και το λοιπό συνοδευτικό υλικό, λίγες ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, με δεδομένο ότι υπάρχει αποδεδειγμένα κίνδυνος υπερφόρτωσης (email bombing - mail server blocking), επιβαρύνοντας το ωφέλιμο bandwidth, αλλά και το χρόνο διαλογής, ρύθμισης και επισήμανσης των emails.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Αντιπρυτανείας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, τηλ.: 210-8203 289.