Κατάθεση προσφορών για την «Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών».

Ανακοινώνεται ότι, με την με αριθμό πρωτ :3/20-10-2022/4 Απόφαση Πρυτανικού, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 23REQ012034555 (ΔΙΑΥΓΕΙΑ:ΡΨ4Ζ469Β4Μ-0ΗΩ), προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την  «Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντα συστημικό αριθμό: 182621) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με εκτιμώμενη συνολική αξία € 245.520,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι καθαρό ποσό 198.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την υπ' αριθμ. Πρωτ.1173/26-1-2023 (222/2023 Διακήρυξη) και με ΑΔΑΜ: 23PROC012037781.

ID: 
3767

Last updated: 27 January 2023