Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ

Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) έλαβαν πιστοποίηση από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών.

Η ΑΔΙΠ έκανε δεκτές τις εκθέσεις των Επιτροπών Πιστοποίησης, βάσει των οποίων τα ως άνω Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ συμμορφώνονται πλήρως (fullycompliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Η διαδικασία της Πιστοποίησης έχει ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία και με την υψηλότερη δυνατή βαθμολόγηση στην κλίμακα επίδοσης για τα πέντε από τα οκτώ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. Αναμένεται η Πιστοποίηση των υπόλοιπων τριών Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το τελικό κείμενο των εκθέσεων Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΟΠΑ, στον σύνδεσμο https://www.aueb.gr/el/node/20747.

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

ID: 
1900

Last updated: 26 September 2019