Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ασύρματων σημείων πρόσβασης (WiFi access points) στους χώρους του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8665/04-12-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ004130340, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ασύρματων σημείων πρόσβασης (WiFi access points) στους χώρους του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

Σημειώνεται ότι, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις, κατόπιν επικοινωνίας με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων στο τηλέφωνο 210-8203 900.

ID: 
1399

Last updated: 5 December 2018