Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2018
Αρ. πρωτ. 920000/248-18
 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης  έργου στο πλαίσιο έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01.
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» και επιστημονικό υ­πεύ­θυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του ΟΠΑ κ. Παναγιώτη Λουρίδα, προτίθεται να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμ­­βαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας, έναν (1) Επιστήμονα Πληρο­φο­ρι­­­κής για την ε­κτέλεση του έργου: Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμών εικονικοποίησης (virtualization), εφεδρείας (backup), συνεχούς παρακολούθησης (monitoring), συγκέντρωσης δεδομένων λειτουργίας, και παρουσίασης, αναλύσεων, και εκμετάλλευσης δεδομένων λειτουργίας, σύμ­φωνα με την α­­πό 14/02/2018 α­πόφαση της 11ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: Ψ64Ο469Β4Μ-ΓΤΔ).     
 
Εκτιμώμενη διάρκεια: Έως δώδεκα (16) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έρ­γου.
Προϋπολογισμός: Έως είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα (29.760€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρα­­τή­σεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται – και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί – τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές, οι ο­ποί­ες θα ε­πιβαρύνουν το εν λόγω έργο.
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
 1. Πανεπιστημιακό Πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Δίπλωμα Μηχανικού, Πληροφορικής ΑΕΙ, ή αντίστοιχο με αυτά, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 2. Εμπειρία (τουλάχιστον 2ετής) σε διαχείριση Διακομιστών (servers) με λειτουργικά συστήματα όπως Windows Server και UNIX/Linux ή/και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων όπως application servers, dabatase servers, web portals, content managements systems,
 3. Γνώση scripting languages για διαχείριση συστημάτων, όπως Perl, Python, Unix shell, και εμπειρία (τουλάχιστον ενός έτους) στη διαχείριση συστημάτων με χρήση τέτοιων γλωσσών.
 4. Γνώση δικτύων και σουίτας πρωτοκόλλων TCP/IP,
 5. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Επιθυμητά προσόντα:
 1. Εμπειρία σε διαχείριση εικονικοποιημένων υποδομών (virtualized infrastructures)
 2. Εμπειρία σε συστήματα δικτυακής αποθήκευσης (SAN, NAS),
 3. Εμπειρία σε διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας (on-site/off-site backups),
 4. Εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων, όπως Oracle, SQL Server, MySQL
 5. Εμπειρία σε εξυπηρετητές διαδικτύου (Apache, nginx).
 6. Εμπειρία σε ρυθμίσεις τοίχων προστασίας (firewalls).
 7. Εμπειρία σε εργαλεία αυτοματοποίησης συστημάτων (Puppet, Ansible, Docker, Nagios, Rundeck, Chef, CFEngine).
 8. Εμπειρία στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και διαδικτυακών τόπων.
Βαθμολογία αντιστοιχούσα σε προσόντα-κριτήρια:

α/α Κριτήριο αξιολόγησης Παρατηρήσεις Μέγιστος
βαθμός
κριτηρίου
Βάρος
κριτηρίου
1 Βαθμός πτυχίου (κλίμακα 0-10) 2 x βαθμός πτυχίου 20 0,20
2 Επαγγελματική προϋ­πη­ρεσία σε διαχείριση δια­κομιστών (ser­vers) με λει­τουργικά συστήματα Windows Server και UNIX/Linux 10 βαθμοί για κάθε ένα (1) έτος επαγγελματι­κής προϋπηρεσίας, πέ­ραν των δύο (2). Μέγι­στη βαθμολό­γη­ση 40 βαθμοί. 40 0,30
3 Επαγγελματική προϋπη­ρε­σία σε διαχείριση συ­στημάτων με χρήση sc­ri­p­t­ing languages 10 βαθμοί για κάθε ένα (1) έτος επαγγελματι­κής προϋπηρεσίας. Μέ­γι­στη βαθμολό­γη­ση 40 βαθμοί. 40 0,30
4 Επαγγελματική προϋπη­ρε­σία σε δίκτυα και σουίτα πρωτοκόλλων TCP/IP 10 βαθμοί για κάθε ένα (1) έτος επαγγελματι­κής προϋπηρεσίας. Μέ­γι­στη βαθμολό­γη­ση 20 βαθμοί. 20 0,20
5 Επιθυμητά προσόντα 6 βαθμοί για κάθε πλη­ρού­μενο επιθυμητό προ­­σόν. Μέγιστη βαθ­μο­λόγηση 48 βαθ­μοί 48 1,00

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέ­ντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ι­στο­σε­­­λίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκε­κρι­μέ­­­νες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη δι­εύ­θυν­ση Κε­φαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φα­κέ­λους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμ­φω­να με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690­/­1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγ­γρα­φο της Αρ­χής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­και­­ώ­μα­­τά του κατά τα προβλεπόμενα (τεκμηρίωση υ­πέρ­τερου έν­­νομου συμφέροντος κλπ.).
2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σκλη­σης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προ­πτυ­χιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν κι έχουν χορηγηθεί α­πό ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146 /­­2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέ­σεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 08.2007/τ.Α’), σε συν­δυ­α­­σμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέ­πει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνο­δευ­ό­μενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ­σεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαί­­σιο του έργου.
6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μί­σθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμ­βαλ­λό­με­­νου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρό­σ­κλη­σης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιη­θούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδια­φε­ρό­με­­­νου  με τη μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πρα­­γ­­ματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερό­με­νο­/­­ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πί­νακα κατάταξης.
9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώ­μα­τα προσδοκίας. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ δι­ατηρεί το δικαίωμα επιλο­γής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη δι­α­κριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασ­δή­ποτε αξιώσεως των ενδια­φε­­ρο­­μένων.
10) Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα Α’).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
 3. Α­ντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυ­ρώ­­σεις μόνον εάν ζητηθούν),
 4. Βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις.
 5. Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­­­να­φέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (1ος όροφος), έως την Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018, ώρα 16:00. Στον φά­­κελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης εν­δια­φέροντος στο πλαίσιο του έργου με «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01». Σε πε­ρίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.
Αρ­μόδια επικοινωνίας: κα. Αλίκη Κολοβού (τηλ. 210-8203.702).
 

 
Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
 
 
Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

 
Όνομα : ………………………………………………………………..
Επώνυμο : …………………………………………………………….
Δ/νση : …………………………………………………………………
Τηλέφωνο : …………………………………………………………..
Ε-mail: ………………………………………………………………….
 
Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)
 

ΠΡΟΤΑΣΗ
 
Για σύναψη συμβάσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλο­ποί­η­σης του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01.
 
Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 920000/248-18 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση Επιστήμονα Πληροφορικής στο πλαίσιο του «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01.
 
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση:
 
(τόπος), (ημερομηνία)
 
 
(υπογραφή)
 

 

 

ID: 
752