Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ.: 4897

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
 

Σύμφωνα με παρ. 6, αρ. 29 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε 

και ισχύει με το άρθρο 58 του Ν. 4386/11-05-2016 τεύχος Α’

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 • Τρείς (3) Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
  - Αστικό Δίκαιο
  - Φορολογία
  - Εναλλακτικές Επενδύσεις

   
 • Έναν (1) Ακαδημαϊκό Υπότροφο για τη διεξαγωγή επικουρικού – διδακτικού έργου (φροντιστήρια – ασκήσεις), στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
  - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος:

 • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συνοπτικό Υπόμνημα εργασιών
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται
 • Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  accfin@aueb.gr , έως και τις 23 Αυγούστου 2017
 

Αθήνα 18 Ιουλίου 2017
Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ
*
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

* Η υπογραφή υπάρχει στο πρωτότυπο

ID: 
321
Attached files::