Κινητικότητα Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού για Επιμόρφωση και Διδακτικού Προσωπικού για Σύντομης Διάρκειας Διδασκαλία σε Ιδρύματα-Εταίρους

id: 
3019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «ERASMUS+ ΚΑ1» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 περιλαμβάνεται η δράση που αφορά στην κινητικότητα α) του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού σε ιδρύματα, οργανισμούς, επιχειρήσεις επιλέξιμων Ευρωπαϊκών χωρών με αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση και β) του διδακτικού προσωπικού για σύντομης διάρκειας διδασκαλία σε πανεπιστήμια με τα οποία έχει το ΟΠΑ υπογεγραμμένη διμερή συμφωνία ERASMUS+.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
6 Δεκεμβρίου 2016 - 5 Ιανουαρίου 2017
Έντυπο Αίτησης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υπόψη τις κάτωθι προτεραιότητες, προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής:

 • Δίνεται προτεραιότητα σε επισκέψεις σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς του εξωτερικού και κατόπιν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Δίνεται προτεραιότητα σε όσα μέλη διοικητικού και διδακτικού προσωπικού δεν έχουν μετακινηθεί ποτέ στο παρελθόν με το Πρόγραμμα ERASMUS+
 • Δίνεται προτεραιότητα στους ακαδημαϊκούς συντονιστές ERASMUS+ των τμημάτων του Πανεπιστημίου καθώς επίσης και στους διδάσκοντες τους εισερχόμενους φοιτητές ERASMUS+ στην Αγγλική γλώσσα
 • Δίνεται προτεραιότητα στους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου που ασχολούνται με τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος ERASMUS+, εφόσον δεν έχουν συμμετάσχει κατά τα δύο προηγούμενα έτη
 • Απαιτείται επαρκής γνώση της γλώσσας εργασίας στο ίδρυμα υποδοχής

Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, το ποσό της επιχορήγησης που δόθηκε από το ΙΚΥ στο Πανεπιστήμιό μας, επαρκεί να χρηματοδοτήσει συνολικά περίπου 66 μετακινήσεις για επιμόρφωση διοικητικού και διδακτικού προσωπικού, καθώς και διδακτικού προσωπικού για σύντομης διάρκειας διδασκαλία σε ιδρύματα-εταίρους.

Η κινητικότητα, που μπορεί να υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο 2017 μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2017, θα πρέπει να διαρκεί κατ' ελάχιστον 2 εργάσιμες διαδοχικές ημέρες και μέγιστο 5 εργάσιμες διαδοχικές ημέρες, με επιπλέον δύο (2) ημέρες, μία για τη μετάβαση στο εξωτερικό και μία για την επιστροφή. Τα μέλη ΔΕΠ που θα συμμετάσχουν στη δραστηριότητα "σύντομης διάρκειας διδασκαλία στο εξωτερικό" πρέπει να πραγματοποιήσουν το ελάχιστο 8 ώρες διδασκαλία στο πανεπιστήμιο υποδοχής.

Για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία επιλογής παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Η επιλογή των αιτήσεων για τους διδάσκοντες θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους ακαδημαϊκούς συντονιστές ERASMUS+ των αντίστοιχων τμημάτων του ΟΠΑ. Σημειώνεται ότι οι διδάσκοντες οφείλουν να αναπληρώσουν τα μαθήματα που δεν θα προσφέρουν στους φοιτητές τους κατά το διάστημα της απουσίας τους στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Σύμβαση του ΟΠΑ με το ΙΚΥ, θέτονται υπόψη των ενδιαφερομένων οι παρακάτω πληροφορίες που παρέχονται από το ΙΚΥ:

Όσοι επιλεχθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα λάβουν ως υποτροφία κινητικότητας το ποσό του αεροπορικού τους εισιτηρίου σύμφωνα με τη ζώνη χιλιομετρικής απόστασης, χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) μετρητή απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται από το Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool) βάσει του ισχύοντος ποσού χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κόστος μονάδας δαπάνης.

Ποσά χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κόστος μονάδας δαπάνης

Βασική Δράση 1 - Μαθησιακή Κινητικότητα - Κινητικότητα προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διανυόμενη απόσταση

Ποσό

Μεταξύ 100 και 499 χλμ.:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ.:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ.:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ.:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ.:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8000 χλμ. ή άνω :

1100 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Σημαντική σημείωση: Ως «διανυόμενη απόσταση» νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας, ενώ το «ποσό» αντιστοιχεί στην χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

2. Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Χώρα Υποδοχής

Ημερήσιο ποσό σε ευρώ

Δανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Φινλανδία

144

Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία

126

Γερμανία, Ισπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

108

Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία

90

Για οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Βασιλική Παπαβασιλείου στο Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου μας, τηλ. 210-8203 270, e-mail: vikipap@aueb.gr.

Συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται από το ΙΚΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, και όχι αργότερα από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας, θα καταβληθεί προχρηματοδότηση στον Συμμετέχοντα, η οποία θα αντιπροσωπεύει το 80% του συνολικού ποσού επιχορήγησης, εφόσον το Ίδρυμα έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Ε.Μ (ΙΚΥ) για την κινητικότητα προσωπικού.
 • Η υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής (online) Τελικής Έκθεσης του Συμμετέχοντα (EU survey) θεωρείται ότι συνιστά αίτημα του Συμμετέχοντα προς το Ίδρυμα, μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας, για καταβολή του υπολειπόμενου ποσού της επιχορήγησης.
 • Ο Συμμετέχων θα πρέπει να αποδεικνύει τις πραγματικές ημέρες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας, βασιζόμενος στο πιστοποιητικό συμμετοχής που θα χορηγείται από το Ίδρυμα/ Οργανισμό Υποδοχής.
 • Ο Συμμετέχων θα συμπληρώνει και θα υποβάλει τη διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey) μετά την περίοδο κινητικότητας και σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβει αίτημα για τη συμπλήρωση της εν λόγω έκθεσης.
 • Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής της τελικής έκθεσης (EU survey), το Ίδρυμα μπορεί να ζητήσει από τους Συμμετέχοντες να επιστρέψουν μέρος ή ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης.

Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

 • Ο δικαιούχος δηλώνει στο Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool) τον τόπο προέλευσης και τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας κινητικότητας στο πλαίσιο της οποίας έχει διατεθεί σε αυτόν επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου.
 • Εάν δεν πραγματοποιήθηκε μετακίνηση ή εάν οι δαπάνες ταξιδίου καλύφθηκαν από άλλες πηγές και όχι από πόρους του Προγράμματος Erasmus+ (π.χ. άτομο που συμμετέχει σε δραστηριότητα κινητικότητας βρίσκεται ήδη στον τόπο προορισμού για δραστηριότητα διαφορετική από αυτή για την οποία έχει διατεθεί σε αυτόν επιχορήγηση βάσει της Σύμβασης), ο δικαιούχος δηλώνει την περίπτωση αυτή στο Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+) για κάθε δραστηριότητα κινητικότητας για την οποία τούτο ισχύει. Σε αυτή την περίπτωση, δεν χορηγείται επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου.
 • Για τον καθορισμό της εκάστοτε ζώνης χιλιομετρικής απόστασης, ο δικαιούχος υποδεικνύει την απόσταση ταξιδίου απλής μετάβασης, χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) μετρητή απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.
 • Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται από το Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+) βάσει του ισχύοντος ποσού χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης.
 • Εξ ορισμού, ως τόπος προέλευσης νοείται ο τόπος στον οποίο εδρεύει ο οργανισμός αποστολής, ενώ ως τόπος προορισμού νοείται ο τόπος στον οποίο εδρεύει ο οργανισμός υποδοχής. Σε περίπτωση που δηλώνεται διαφορετικός τόπος προέλευσης ή τόπος προορισμού, ο δικαιούχος αιτιολογεί αυτή τη διαφοροποίηση στο Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+).

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

 • Ο δικαιούχος καταγράφει στο Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+) τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων κινητικότητας που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα, για κάθε δραστηριότητα κινητικότητας για την οποία έχει διατεθεί στο δικαιούχο επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών. Για όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας, εκτός της κινητικότητας φοιτητών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο δικαιούχος δύναται να προσθέσει μια ημέρα για μετακίνηση πριν από την πρώτη ημέρα της δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό, καθώς επίσης και μια ημέρα για μετακίνηση μετά από την τελευταία ημέρα της δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό, αν είναι απαραίτητο. Αυτές οι επιπλέον ημέρες για μετακίνηση λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της επιχορήγησης για την κάλυψη των ατομικών δαπανών.
 • Οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες κινητικότητας υποβάλλουν την έκθεσή τους αναφορικά με τη δραστηριότητα μέσω online ερωτηματολογίου στο οποίο παρέχουν την ανατροφοδότησή τους με πραγματικές πληροφορίες, καθώς και το πώς αξιολογούν οι ίδιοι την περίοδο δραστηριότητας στο εξωτερικό, την προετοιμασία της και το στάδιο που αφορά την παρακολούθηση της πορείας της δραστηριότητας. Στους συμμετέχοντες που δεν υποβάλλουν τη σχετική έκθεση, ενδέχεται να ζητηθεί να επιστρέψουν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου την οικονομική επιχορήγηση που έλαβαν από κονδύλια της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων/Πρόγραμμα Erasmus+