ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΦΑΙΔΩΝΑ Γ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οχτώ (8) χρηματικά βραβεία σε έναν αριστεύσαντα άπορο απόφοιτο από κάθε Τμήμα του, που αποφοίτησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου». Το ποσό εκάστου βραβείου ανέρχεται σε 500,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α., Πατησίων 76 – Αθήνα, Τ.Κ. 104 34, μέχρι και την 05/10/2019 και ώρα:15:00.