Φορείς Απασχόλησης

Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από Εθνικούς Πόρους.

Είναι υποχρεωτικό όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ να  εγγραφούν στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» και να καταχωρούν εκεί τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης. Το ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ είναι σε διασύνδεση με το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ».

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΤΜΗΜΑ ΟΠΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

3 μήνες, πλήρους ή μερικής απασχόλησης (20 ώρες/ εβδομάδα)

Χειμερινό, εαρινό, καλοκαίρι

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

3 μήνες, 32 ώρες/εβδομάδα (πλήρης απασχόληση Δευτέρα έως Πέμπτη)

Χειμερινό, Εαρινό

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 3 μήνες μερικής απασχόλησης (25 ώρες/ εβδομάδα)

Χειμερινό, Εαρινό, Καλοκαίρι

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 3 μήνες μερικής απασχόλησης (25 ώρες/ εβδομάδα)

Χειμερινό, Εαρινό, Καλοκαίρι

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 3 μήνες μερικής απασχόλησης (25 ώρες/ εβδομάδα)

Χειμερινό, εαρινό, καλοκαίρι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

3 μήνες πλήρους απασχόλησης

Χειμερινό, εαρινό, καλοκαίρι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 μήνες πλήρους απασχόλησης (καλοκαίρι) ή 4 μήνες μερικής απασχόλησης (κατά τη διάρκεια των εξαμήνων)

Χειμερινό, εαρινό, καλοκαίρι

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

3 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 6 μήνες μερικής απασχόλησης (25 ώρες/ εβδομάδα)

Χειμερινό, Εαρινό, Καλοκαίρι

Ενδεικτικά: Χειμερινό εξάμηνο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), Εαρινό Εξάμηνο (Μάρτιος-Μάϊος), Καλοκαιρινή Περίοδος (Ιούλιος- Αύγουστος)

Αν δεν υπάρχει πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή είναι περιορισμένη η επιδότηση και δεν καλύπτει τη ζήτηση των φοιτητών/τριων μας, οι επιχειρήσεις/οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΟΠΑ 2016-2020» με Ιδιωτική χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την/τον εταιρεία/οργανισμό, η/ο οποία/ος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τριακόσια πενήντα ευρώ (350€) για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης (η ασφαλιστική εισφορά αποδίδεται από το Πανεπιστήμιο). Η Εταιρεία αναλαμβάνει να υλοποιήσει και να  χρηματοδοτήσει το ανωτέρω έργο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και κατ’ επέκταση την Πρακτική Άσκηση του/της φοιτητή/τρια. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει να απασχολήσει τον φοιτητή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (σύμφωνα με τη διάρκεια πρακτικής άσκηση που είναι θεσμοθετημένη σε κάθε Τμήμα), σε συναφές εργασιακό αντικείμενο με το ακαδημαϊκό αντικείμενο του/της ασκούμενου/ασκούμενης. Η απασχόληση αυτή αποτελεί την Πρακτική Άσκηση του φοιτητή και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί εξαρτημένης εργασίας. Το ποσό της χρηματοδότησης της Εταιρίας προς τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα αφορά στην αποζημίωση για την Πρακτική Άσκηση του φοιτητή, την ασφάλισης του έναντι εργατικού ατυχήματος και στην κάλυψη μέρους του διοικητικού κόστους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ και  θα διαχειρίζεται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο του σχετικού έργου. Το εν λόγω ποσό θα είναι πληρωτέο μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ  και θα καταβληθεί εφάπαξ, εντός ενός μηνός μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης του/της φοιτητή/τρια, κατόπιν έκδοσης των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΕΣΠΑ 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΕΣΠΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ |  ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021