Φορείς Απασχόλησης


Διαδικασία Συμμετοχής

 

Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σας στο πρόγραμμα με δύο τρόπους:

Α. Συμμετοχή στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με κονδύλια ΕΣΠΑ (υπενθυμίζουμε ότι η ασφάλεια καθώς και η αποζημίωση των φοιτητών μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ γίνεται εξ ολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο. Η εταιρεία/ Οργανισμός δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση).

Το Πρόγραμμα  «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακ.ετών 2022-2023 και 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004518 υλοποιείται στο πλαίσιο του Πρόγραμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Απαιτείται η εγγραφή σας στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ». Για την εγγραφή σας ακολουθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://submit-atlas.grnet.gr/provider/registration/0 ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Για οποιαδήποτε απορία ή τεχνική υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΑΤΛΑΣ στο τηλέφωνο 215 215 7860 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00). Στην περίπτωση που είστε ήδη εγγεγραμμένος φορέας υλοποίησης πρακτικής άσκησης, απλώς προχωράτε στην εισαγωγή θέσεων πρακτικής άσκησης.

Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή θέσεων στο σύστημα ΑΤΛΑΣ ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, μέσω διασύνδεσης οι προσφερόμενες θέσεις με αποδέκτη το Ο.Π.Α. θα καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ https://www.dasta-is.aueb.gr.

Β. Συμμετοχή στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Αυτοχρηματοδοτούμενο Έργο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΟΠΑ». (Η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως το κόστος της πρακτικής άσκησης).

Λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης και μειωμένης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, εάν θέλετε να αυξήσετε τις πιθανότητες εύρεσης φοιτητών και να λάβετε πρόσθετα βιογραφικά μπορείτε να ενταχθείτε παράλληλα και στο δεύτερο πρόγραμμα πρακτικής «Αυτοχρηματοδοτούμενο Έργο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΟΠΑ» με Ιδιωτική χρηματοδότηση όπου αναλαμβάνει η εταιρία την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει η ίδια 100% την πρακτική άσκηση του ασκούμενου φοιτητή/φοιτήτριας, καταβάλλοντας χίλια εκατό ευρώ (1.100 €) στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ για τη συνολική διάρκεια της πρακτικής ασκησης των φοιτητών. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης (η ασφαλιστική εισφορά αποδίδεται από το Πανεπιστήμιο).

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να υλοποιήσει και να  χρηματοδοτήσει το ανωτέρω έργο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και κατ’ επέκταση την Πρακτική Άσκηση του/της φοιτητή/τρια. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει να απασχολήσει τον φοιτητή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (σύμφωνα με τη διάρκεια πρακτικής άσκηση που είναι θεσμοθετημένη σε κάθε Τμήμα), σε συναφές εργασιακό αντικείμενο με το ακαδημαϊκό αντικείμενο του/της ασκούμενου/ασκούμενης. Η απασχόληση αυτή αποτελεί την Πρακτική Άσκηση του φοιτητή και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί εξαρτημένη εργασία. Το ποσό της χρηματοδότησης της Εταιρίας προς τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα αφορά στην αποζημίωση για την Πρακτική Άσκηση του φοιτητή, την ασφάλισης του έναντι εργατικού ατυχήματος και στην κάλυψη μέρους του διοικητικού κόστους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ και θα διαχειρίζεται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο του σχετικού έργου. Το εν λόγω ποσό θα είναι πληρωτέο μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ  και θα καταβληθεί εφάπαξ, εντός ενός μηνός μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης του/της φοιτητή/τρια, κατόπιν έκδοσης των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών.Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα δεν είναι δεσμευτική, αλλά συμπληρωματική στην συμμετοχή σας στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.

Στην περίπτωση που η επιχείρησή σας – οργανισμός επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές του ΟΠΑ για την υλοποίηση πρακτικής άσκηση με δικό σας κόστος, παρακαλείσθε να εισάγετε απευθείας τις θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ https://www.dasta-is.aueb.gr. Επιλέγετε «Θέσεις Αυτοχρηματοδοτούμενο» και έπειτα «Δημιουργία».

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Π/Σ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ 

                            


Τμήματα Ο.Π.Α και Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

 

 • Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι: 3 μήνες πλήρους απασχόλησης (η πλήρης απασχόληση υπολογίζεται σε 40 ώρες εβδομαδιαίως)
   
 • Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Πληροφορικής είναι: 6 μήνες μερικής απασχόλησης (20 ώρες εβδομαδιαίως) κατά τα δυο ακαδημαϊκά εξάμηνα ( χειμερινό – εαρινό). Μοναδική εξαίρεση: Για έναρξη πρακτικής άσκησης κατά το μήνα Ιούλιο, η διάρκεια ορίζεται σε 3 μήνες πλήρους απασχόλησης ( 40 ώρες εβδομαδιαίως).
   
 • Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης στα υπόλοιπα τμήματα είναι: 3 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 6 μήνες μερικής απασχόλησης (η πλήρης απασχόληση υπολογίζεται σε 40 ώρες εβδομαδιαίως και η μερική απασχόληση σε 20 ώρες εβδομαδιαίως):
   
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  Ενδεικτικά οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται: Χειμερινό εξάμηνο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), Εαρινό Εξάμηνο (Μάρτιος-Απρίλιος), Καλοκαιρινή Περίοδος (Ιούνιος-Ιούλιος)

  Για επικοινωνία για θέματα Πρακτικής Άσκησης με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης ΟΠΑ δείτε εδώ.

  Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 4851/02.08.2023 τ. Β')