Απογραφή ΕΦΚΑ

 

Όσοι φοιτητές δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν και δεν έχουν αριθμό μητρώου ΙΚΑ, θα πρέπει να μεταβούν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα ΙΚΑ/ΕΦΚΑ και να λάβουν βεβαίωση απογραφής από τον ΕΦΚΑ. 

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης είναι τα εξής:

  • Να επιδείξετε το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο σε ισχύ) και να καταθέσετε ένα απλό (όχι επικυρωμένο) και ευκρινές φωτοαντίγραφό της,
  • Να γνωρίζετε τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. σας (δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίστοιχων εγγράφων)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΜΑ ΙΚΑ


Ασφάλιση
 

Ο/Η φοιτητής/τρια ασφαλίζεται κάθε μήνα με το 1% που αντιστοιχεί στην κατώτερη κλάση και αφορά την ασφάλισή του/της έναντι εργατικού ατυχήματος (δεν υπάρχουν ένσημα). Ο/Η φοιτητής/τρια, λόγω της ασφάλισής του/της από την Πρακτική του/της Άσκηση, δεν παύει να είναι ασφαλισμένος/η στους γονείς του/της (ή αν είναι άμεσα ασφαλισμένος/η στη δική του/της ασφάλεια). Το 1% της ασφάλισης αντιστοιχεί σε 10,11 € μηνιαίως, το οποίο υπολογίζεται, βάσει νόμου, επί του τεκμαρτού ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (δηλαδή επί του μηνιαίου ποσού 1011 €). Το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται το ΙΚΑ είναι ανεξάρτητο από το ποσό που αντιστοιχεί στη σύμβαση του/της φοιτητή/της. Υπόχρεος για την ασφάλιση του/της είναι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ.