Διαδικασία έκδοσης ΑΜ ΙΚΑ

Αν έχετε ήδη Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ ΙΚΑ) επειδή έχετε εργαστεί στο παρελθόν ή εργάζεστε, δε χρειάζεται να πάτε στο ΙΚΑ. 
 
Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο 49/11-7-2014 της Γεν. Δ/νσης Ασφ/κων Υπηρεσιών του ΙΚΑ άλλαξε και απλοποιήθηκε κατά πολύ η διαδικασία «Απογραφής στο Μητρώο Ασφαλισμένων». Για να βγάλετε Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ μεταβείτε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ οποιαδήποτε στιγμή πριν την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης.
 
Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για την έκδοση του είναι τα εξής:

  • Να επιδείξετε το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο σε ισχύ) και να καταθέσετε ένα απλό (όχι επικυρωμένο) και ευκρινές φωτοαντίγραφό της,
  • Να γνωρίζετε τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. σας (δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίστοιχων εγγράφων)
  • Να διαθέτετε (προαιρετικά) φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο να φαίνεται το ΙΒΑΝ και οι δικαιούχοι του λογαριασμού (θα πρέπει να είστε κύριος δικαιούχος).

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της απογραφής εκτυπώνεται εις διπλούν και θεωρείται η έντυπη «Βεβαίωση απογραφής φυσικού προσώπου» που θα σας δώσουν.