Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ακ. Ετών 2022-2023 & 2023-2024


 

«Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακ.ετών 2022-2023 και 2023-2024»

 

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακ.ετών 2022-2023 και 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004518 υλοποιείται στο πλαίσιο του Πρόγραμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΠΑ | ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Πρακτική Άσκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α) φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος του ΟΠΑ για τη βέλτιστη προαγωγή της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Ο.Π.Α. Μέσω του Προγράμματος ΠΑ διευκολύνεται η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, βελτιώνεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων, επιτυγχάνεται ο περιορισμός της ανισότητας των φύλων ως προς την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους επιλογή. Βασικός σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να βελτιωθούν τόσο ποιοτικά όσο και καινοτομικά όλα τα υπάρχοντα προγράμματα, αξιοποιώντας τις γνώσεις αλλά και τις συνεργασίες από τα προηγούμενα προγράμματα ΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά: α) στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματική και ποιοτική πρακτική άσκηση των φοιτητών του ιδρύματος, β) σε κεντρικές - υποστηρικτικές δράσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Ο.Π.Α. Πρόκειται για μεταφερόμενη Πράξη της ΠΠ 2014-2020, η οποία αφορά στα ακ. έτη 2022-2023 & 2023-2024.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΟΠΑ δίνει τη δυνατότητα σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες να  υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε κάποιον φορέα απασχόλησης του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, προκειμένου να εφαρμόσουν το θεωρητικό υπόβαθρο που έλαβαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη. Είναι μια σημαντική δυνατότητα που τους δίνεται ώστε να αποκτήσουν τη πρώτη τους εργασιακή εμπειρία και να μεταβούν ομαλά από τη φοιτητική στην επαγγελματική ζωή.

Οι βασικοί στόχοι της Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ είναι:

Η εύρεση ποιοτικών θέσεων πρακτικής άσκησης για όλους τους φοιτητές του ΟΠΑ που οφείλονται ή επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση.

Η ανάπτυξή, διατήρηση και ενίσχυση ποιοτικών σχέσεων με επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και άλλους φορείς της αγοράς εργασίας για να επιλέξουν το ΟΠΑ σαν προτιμότερο εταίρος για θέματα και θέσεις πρακτικής άσκησης.

Η υποστήριξη των φοιτητών σε όλη την διαδικασία που σχετίζεται με την πρακτική άσκηση και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους φοιτητές σε ότι αφορά την πρακτική.

Μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακ.ετών 2022-2023 και 2023-2024» δίνονται εφόδια στους φοιτητές/τριες για ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία, για απρόσκοπτη ένταξη στην αγορά εργασίας και καταπολέμηση του αποκλεισμό, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες.

Συγκεκριμένα ανταποκρίνεται:

Στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα ιδιαίτερα μέσα από την αξιολόγηση βασικών διαδικασιών λειτουργίας του ΟΠΑ.

Στην ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των συστημάτων και των υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στη βελτίωση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Στη διευκόλυνση της πρόσβασης και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση, με στοχευμένες δράσεις και εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα ατόμων που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες,

Στην επιτάχυνση της μετάβασης στην κοινωνία και την οικονομία της γνώσης, με την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και την αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, με την ενίσχυση της ανάπτυξης σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών στους φοιτητές του ΟΠΑ μέσα από την Πρακτική Άσκηση, αλλά και μέσα από την προώθηση ψηφιακά διαθέσιμων υπηρεσιών και την εξοικείωση των φοιτητών με αυτές.

Όλα τα Τμήματα του Ο.Π.Α. έχουν θεσμοθετήσει την Πρακτική Άσκηση και την έχουν συμπεριλάβει στα προγράμματα σπουδών τους, είτε ως Υποχρεωτικό, είτε ως Επιλογή. Στην πλειοψηφία των Τμημάτων, η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μετά το πέρας του δευτέρου έτους σπουδών προκειμένου οι φοιτητές να έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη επιστημονική ωριμότητα ώστε ερχόμενοι σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της επιστήμης τους σε επιχειρήσεις να έχουν το μέγιστο όφελος. Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα υποχρεωτικό ή επιλογής, έχει κωδικό μαθήματος και λαμβάνει ECTS (πιστωτικές μονάδες) οι οποίες δύναται να συμμετέχουν στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, ανάλογα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του εκάστοτε τμήματος. Η Πρακτική Άσκηση είναι η μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και η άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάμει χώρους εργασίας, ανάλογα με το Τμήμα όπου φοιτούν. Πραγματοποιείται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής εκτός Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. Από τη Γενική Συνέλευση του κάθε Τμήματος έχει οριστεί Επιστημονικά Υπεύθυνος/η της Πρακτικής Άσκησης.

Η μέχρι σήμερα πορεία του προγράμματος και τα συνεχώς αυξανόμενα αιτήματα των φορέων απασχόλησης και των φοιτητών ως προς το ίδρυμα προκειμένου να συμμετάσχουν στη Πρακτική Άσκηση, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης τα αποτελέσματα των οποίων λαμβάνονται μέσω ειδικών ερωτηματολογίων, έχουν καταστήσει το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έναν κοινά αποδεκτό θεσμό στην αγορά εργασίας με πολλαπλά οφέλη για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Από τη πλευρά των εταιρειών, δίνεται η δυνατότητα να απασχολήσουν για λίγους μήνες τελειόφοιτους φοιτητές/τριες με αξιόλογο επίπεδο σπουδών σε παραγωγικές εργασίες για μια χρονική περίοδο ικανή να ξεχωρίσει τις ικανότητες του απασχολούμενου και σε περίπτωση που το επιθυμεί η εταιρεία να αποτελέσει μέρος του μόνιμου προσωπικού της.

Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές/τριες καταφέρνουν μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης να αποκτήσουν τη πρώτη τους εργασιακή εμπειρία και να αξιοποιήσουν το θεωρητικό τους υπόβαθρο ώστε η γνώση που έλαβαν στο πανεπιστήμιο να αποτυπωθεί στη πράξη σε συνθήκες κανονικής εργασίας. Παράλληλα ο ομαλός τρόπος με τον οποίο εντάσσονται μέσα στην επιχείρηση μέσω του προγράμματος, τους παρέχει μία στήριξη ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα τα προβλήματα που ίσως προκύπτουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπως θέματα συνεργασίας, θέματα ηγεσίας κτλ.

Καταλήγοντας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει μία σημαντική υπηρεσία υψηλών προδιαγραφών στους φοιτητές/τριες του και καταφέρνει να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που σαν στόχο έχει να καταρτίσει τους φοιτητές με ένα θεωρητικό υπόβαθρο ικανό ώστε όταν εισέλθουν στην αγορά εργασίας να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν πλήρως στο εργασιακό περιβάλλον και να καταστούν ωφέλιμοι για τις επιχειρήσεις.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κονδύλια ΕΣΠΑ κάποια περίοδο ή είναι περιορισμένα και δεν καλύπτονται όλοι οι αιτούντες φοιτητές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Αυτοχρηματοδοτούμενο Έργο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΟΠΑ». Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ είτε με άλλους πόρους).

Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικά προπτυχιακοί φοιτητές/τριες.

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» : Λήδα Παναγιωτοπούλου | Επικ. Καθηγήτρια ΟΠΑ

Για επικοινωνία με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και τα στελέχη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης μπορείτε να δείτε εδώ.

   

   Αρμοδιότητες Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης
    

   • Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων των παραγωγικών φορέων και οργανισμών για την απασχόληση φοιτητών, αλλά και των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.
   • Διαχείριση του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος από την πλευρά του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Ο.Π.Α. και εισαγωγή δεδομένων όπως κατάλογος φοιτητών, προσφερόμενες θέσεις εργασίας, στοιχεία επιχειρήσεων με στόχο την βελτίωση της υλοποίησης και την αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων από το ίδιο το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και από το ΔΑΣΤΑ γενικότερα.
   • Προώθηση και άμεση εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης επιδιώκει την ουσιαστική προαγωγή ζητημάτων πρόσβασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι σχετικές πρωτοβουλίες θα συνδυάζονται με αυτές των υπόλοιπων πράξεων (ΔΑΣΤΑ, ΓΔ, ΜΚΕ) και θα εμπίπτουν στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόσβασης ΑμΕΑ (Disabilities Access Program).
   • Άμεση επικοινωνία τόσο με τους φοιτητές όσο και με τις επιχειρήσεις.
   • Διοργάνωση σεμιναρίων προετοιμασίας για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης φοιτητών πριν την έναρξη της κάθε περιόδου
   • Το Γραφείο Π.Α. Ο.Π.Α. θα βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα επιμέρους γραφεία των Τμημάτων για συντονισμό δράσεων και αντιμετώπιση τυχόν διαδικαστικών προβλημάτων μέσω καθημερινής έντυπης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.