Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Γενικά
 

Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από Εθνικούς Πόρους.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν όλα τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ υποστηρίζει κεντρικά και τα 8 Τμήματα του Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΟΠΑ".

Εκτός από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ μέσω ΕΣΠΑ, υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση Φοιτητών και χωρίς τη συνδρομή του επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά με χρηματοδότηση από τους Φορείς Υποδοχής.

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»: Ειρήνη Νικάνδρου | Επικ. Καθηγήτρια ΟΠΑ

Για επικοινωνία με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους του Προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ.

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα υποχρεωτικό ή επιλογής, έχει κωδικό μαθήματος και λαμβάνει ECTS (πιστωτικές μονάδες) οι οποίες δύναται να συμμετέχουν στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, ανάλογα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του εκάστοτε τμήματος. Η Πρακτική Άσκηση είναι η μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και η άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάμει χώρους εργασίας, ανάλογα με το Τμήμα όπου φοιτούν. Πραγματοποιείται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής εκτός Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. Από τη Γενική Συνέλευση του κάθε Τμήματος έχει οριστεί Επιστημονικά Υπεύθυνος/η της Πρακτικής Άσκησης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΠΑ | ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Φοιτητές/τριες του ΟΠΑ μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο ΟΠΑ με τους παρακάτω τρόπους:

  • Μέσω του Προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από Εθνικούς Πόρους: μόνο προπτυχιακοί φοιτητές/τριες ενός από τα 8 Τμήματα του Πανεπιστημίου μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση ΟΠΑ". Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει κάθε Τμήμα. 
  • Μέσω του Ιδιωτικού αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΟΠΑ 2016-2020»: μόνο προπτυχιακοί φοιτητές/τριες ενός από τα 8 Τμήματα του Πανεπιστημίου μπορούν να συμμετέχουν. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει κάθε Τμήμα.
  • Μέσω του Προγράμματος Erasmus: για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε https://www.aueb.gr/el/erasmus .
  • Μέσω της AIESEC: για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο AIESEC ΟΠΑ.

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΟΠΑ» σχετίζεται αποκλειστικά με την «Πρακτική Άσκηση» στο εσωτερικό που εκπονείται βάσει των όρων και προϋποθέσεων του τμήματος του. Δεν θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως μάθημα «Πρακτική Άσκηση» στο πλαίσιο άλλου είδους Πρακτικής Άσκησης (π.χ. Erasmus, AIESEC, κ.λπ.) που μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των Σπουδών.

Συνεπώς, εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση με έναν από τους άλλους τρόπους και δεν έχει δηλώσει το μάθημα «Πρακτική Άσκηση», μπορεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση και μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΟΠΑ», αλλά μόνο μία φορά.

Αρμοδιότητες Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

  • Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων των παραγωγικών φορέων και οργανισμών για την απασχόληση φοιτητών, αλλά και των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.
  • Διαχείριση του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος από την πλευρά του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Ο.Π.Α. και εισαγωγή δεδομένων όπως κατάλογος φοιτητών, προσφερόμενες θέσεις εργασίας, στοιχεία επιχειρήσεων με στόχο την βελτίωση της υλοποίησης και την αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων από το ίδιο το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και από το ΔΑΣΤΑ γενικότερα.
  • Προώθηση και άμεση εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης επιδιώκει την ουσιαστική προαγωγή ζητημάτων πρόσβασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι σχετικές πρωτοβουλίες θα συνδυάζονται με αυτές των υπόλοιπων πράξεων (ΔΑΣΤΑ, ΓΔ, ΜΚΕ) και θα εμπίπτουν στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόσβασης ΑμΕΑ (Disabilities Access Program).
  • Άμεση επικοινωνία τόσο με τους φοιτητές όσο και με τις επιχειρήσεις.
  • Διοργάνωση σεμιναρίων προετοιμασίας για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης φοιτητών πριν την έναρξη της κάθε περιόδου
  • Το Γραφείο Π.Α. Ο.Π.Α. θα βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα επιμέρους γραφεία των Τμημάτων για συντονισμό δράσεων και αντιμετώπιση τυχόν διαδικαστικών προβλημάτων μέσω καθημερινής έντυπης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.