Πρακτική Άσκηση

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακ.ετών 2022-2023 και 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004518 υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κονδύλια ΕΣΠΑ κάποια περίοδο ή είναι περιορισμένα και δεν καλύπτονται όλοι οι αιτούντες φοιτητές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Αυτοχρηματοδοτούμενο Έργο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΟΠΑ». Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΠΑ | ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ είτε με άλλους πόρους).

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν όλα τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ υποστηρίζει κεντρικά και τα 8 Τμήματα του Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικά προπτυχιακοί φοιτητές/τριες.

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα υποχρεωτικό ή επιλογής, έχει κωδικό μαθήματος και λαμβάνει ECTS (πιστωτικές μονάδες) οι οποίες δύναται να συμμετέχουν στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, ανάλογα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του εκάστοτε τμήματος. Η Πρακτική Άσκηση είναι η μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και η άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάμει χώρους εργασίας, ανάλογα με το Τμήμα όπου φοιτούν. Πραγματοποιείται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής εκτός Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. Από τη Γενική Συνέλευση του κάθε Τμήματος έχει οριστεί Επιστημονικά Υπεύθυνος/η της Πρακτικής Άσκησης.

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» : Λήδα Παναγιωτοπούλου | Επικ. Καθηγήτρια ΟΠΑ

Για επικοινωνία με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και τα στελέχη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Αρμοδιότητες Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης
 

  • Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων των παραγωγικών φορέων και οργανισμών για την απασχόληση φοιτητών, αλλά και των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.
  • Διαχείριση του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος από την πλευρά του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Ο.Π.Α. και εισαγωγή δεδομένων όπως κατάλογος φοιτητών, προσφερόμενες θέσεις εργασίας, στοιχεία επιχειρήσεων με στόχο την βελτίωση της υλοποίησης και την αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων από το ίδιο το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και από το ΔΑΣΤΑ γενικότερα.
  • Προώθηση και άμεση εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης επιδιώκει την ουσιαστική προαγωγή ζητημάτων πρόσβασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι σχετικές πρωτοβουλίες θα συνδυάζονται με αυτές των υπόλοιπων πράξεων (ΔΑΣΤΑ, ΓΔ, ΜΚΕ) και θα εμπίπτουν στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόσβασης ΑμΕΑ (Disabilities Access Program).
  • Άμεση επικοινωνία τόσο με τους φοιτητές όσο και με τις επιχειρήσεις.
  • Διοργάνωση σεμιναρίων προετοιμασίας για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης φοιτητών πριν την έναρξη της κάθε περιόδου
  • Το Γραφείο Π.Α. Ο.Π.Α. θα βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα επιμέρους γραφεία των Τμημάτων για συντονισμό δράσεων και αντιμετώπιση τυχόν διαδικαστικών προβλημάτων μέσω καθημερινής έντυπης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.