Διαδικασία Συμμετοχής

Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σας στο πρόγραμμα με δύο τρόπους:
 

Α. Συμμετοχή στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με κονδύλια ΕΣΠΑ (Υπενθυμίζουμε ότι η ασφάλεια καθώς και η αποζημίωση των φοιτητών μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ γίνεται εξ ολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο. Η εταιρεία/ Οργανισμός δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση). 

Απαιτείται η εγγραφή σας στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ». Για την εγγραφή σας ακολουθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://submit-atlas.grnet.gr/Common/ProviderRegistration.aspx. (Για οποιαδήποτε απορία ή τεχνική υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΑΤΛΑΣ στο τηλέφωνο 215 215 7860 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00).  Στην περίπτωση που είστε ήδη εγγεγραμμένος φορέας υλοποίησης πρακτικής άσκησης προχωράτε στην εισαγωγή θέσεων πρακτικής άσκησης.

Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή θέσεων στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, μέσω διασύνδεσης οι προσφερόμενες θέσεις με αποδέκτη το Ο.Π.Α. θα καταχωρούνται αυτόματα στο Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ https://www.dasta-is.aueb.grΗ παρακολούθηση των αναρτημένων θέσεων καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα των φοιτητών που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις θέσεις σας θα γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ. (Δείτε τον σύντομο οδηγό χρήσης του Πληρ. Συστ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ).


Β. Συμμετοχή στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ». (Η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως το κόστος της πρακτικής άσκησης).

Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα ο «Συνεργαζόμενος Φορέας - Εταιρεία» αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει ο ίδιος 100% την πρακτική άσκηση του ασκούμενου φοιτητή/φοιτήτριας, καταβάλλοντας τριακόσια πενήντα ευρώ (350€) ανά μήνα πλήρους απασχόλησης. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης (η ασφαλιστική εισφορά αποδίδεται από το Πανεπιστήμιο).

Στην περίπτωση που η επιχείρησή σας – οργανισμός  επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές του ΟΠΑ για την υλοποίηση πρακτικής άσκηση μέσω επιχορήγησης παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο internship@aueb.gr.