ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

 

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επικυρώθηκαν αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για τη Εαρινή περίοδο 2020 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων.

Οι αιτούντες έλαβαν γνώση για την αποδοχή η μη της αίτησης τους καθώς και τους λόγους για τους οποίους ενδεχομένως απορρίφθηκαν. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές απορρίφθηκαν καθώς κατά την ημέρα της αξιολόγησης της αίτησης τους δε πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα όπως αυτές ορίζονται από το κάθε τμήμα.

Μπορείτε να δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ισχύουν για κάθε τμήμα εδώ.

Επισυνάπτεται πίνακας με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων λαμβάνοντας υπ’ όψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να δείτε τους σχετικούς πίνακες εδώ.