ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο πλαίσιο του ιδιωτικού αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020» Καλοκαιρινής Περιόδου Ακαδ. Έτους 2021 – 2022.

Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί ανά έτος σπουδών καθώς δεν υπάρχει σειρά κατάταξης και οι συμμετέχοντες έχουν  αξιολογηθεί μόνο με βάση τις ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις (μαθήματα ανά έτος σπουδών) οι οποίες είναι κριτήριο αποκλεισμού (on-off) από τη διαδικασία επιλογής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Τα κριτήρια αποκλεισμού (on-off) έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων.

Επιλέχθηκαν οι παρακάτω φοιτητές/τριες για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των τμημάτων της Καλοκαιρινής Περιόδου Ακαδ. Έτους 2021 - 2022: