ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια της έκδοσης της Δ1α/ΓΠ.οικ.28503 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1872/τ.Β΄/08.05.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.» σας ενημερώνουμε ότι αναφέρονται τα εξής:

«Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, με εξαίρεση τη δυνατότητα διενέργειας α) κλινικών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α' κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας, καθώς και β) πρακτικών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους και επί πτυχίω και των μεταπτυχιακών φοιτητών όλων των προγραμμάτων σπουδών α' και β' κύκλου σε όλα τα Τμήματα/Σχολές, σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ 28259/7.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης "Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων" (Β' 1866), όπως εκάστοτε ισχύει. Η Γενική Συνέλευση του κάθε Τμήματος/Σχολής αποφασίζει ποιες από τις προαναφερόμενες πρακτικές ασκήσεις διενεργούνται δια ζώσης και ποιες εξ αποστάσεως.»

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διεργασίες από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση ως προς τις ακριβείς ημερομηνίες επανέναρξης με φυσική παρουσία των πρακτικών ασκήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι φοιτητές/φοιτήτριες και οι φορείς υποδοχής αυτών, θα ενημερωθούν εγκαίρως και με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επισυναπτόμενα Αρχεία: