100 μεταπτυχιακές υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΤΕ ακαδ. έτος 2018/19

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) προκηρύσσει 100 θέσεις υποτροφιών διάρκειας 18 έως 24 μηνών, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (master) στην Ελλάδα (ακαδ. έτος έναρξης 2018 - 2019) με παράλληλη πρακτική άσκηση για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην ΕΤΕ, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και της πρακτικής τους άσκησης, η Εθνική Τράπεζα θα προσλάβει τους υποτρόφους του Προγράμματος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης για δύο έτη.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις επιστημονικούς τομείς και συγκεκριμένα:

  • Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
  • Πληροφορική
  • Θετικές Επιστήμες
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τραπεζική

σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία Προκήρυξη.

Οι υποτροφίες αφορούν υποψηφίους με βαθμό πτυχίου «λίαν καλώς» και άνω που έχουν εγγραφεί στο πρώτο εξάμηνο μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης της Ελλάδας, διάρκειας από 18 έως 24 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να έχουν παρέλθει πλέον των δέκα ετών από το έτος κτήσης του πρώτου βασικού πτυχίου του υποψηφίου.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στη συνημμένη Προκήρυξη η οποία είναι αναρτημένη στο site του ΙΚΥ.

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/metaptuxiako-gr/iky-ete-2-2/2018-2019

Καταληκτική προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: 21/12/2018 και ώρα 13.00.

Επισυναπτόμενα Αρχεία: