Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. 'Ετους 2017-2018

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συγκροτήθηκαν διμελής επιτροπές ανα τμήμα οι οποίες επικυρώνουν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2017 - 2018 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί απο τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων. Οι αιτούντες έλαβαν γνώση για την αποδοχή η μή της αίτησης τους καθώς και τους λόγους για τους οποίους ενδεχομένως απορρίφθηκαν. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές απορρίφθηκαν καθώς κατά την ημέρα της αξιολόγησης της αίτησης τους δε πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα όπως αυτές ορίζονται απο το κάθε τμήμα. Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ισχύουν για κάθε τμήμα εδώ.
Τέλος, εγκρίνεται λίστα επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση που κάποιος από τους επιτυχόντες ακυρώσει την αίτηση του για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ. Η λίστα επιλαχόντων αφορά φοιτητές που πληρούν προϋποθέσεις αλλά λόγω περορισμένων πόρων δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί στο τρέχον πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.
Επισυνάπτεται πίνακας με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων λαμβάνοντας υπ όψιν σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων. Δείτε τον πίνακα εδώ.