Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Στατιστική"

id: 
2535

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000909459

Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 7844/7-12-15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 1169/17-11-2015 (τεύχος Γ') δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 4303/7-7-2015 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Στατιστική».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής, τηλ. 210 8203.111-113, e-mail: stat@aueb.gr.

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής*

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]