Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή, βαθμίδας Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοδοτική Διοίκηση"

id: 
2449

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : Αριθμ. 1850/ΦΕΚ 629/2-7-2015 τ. Γ'
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 8-9-2015
 • Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: Δράκος Αναστάσιος του Αθανασίου (αριθμ. Πρωτ. Τμ. 2665/7-9-2015)
 • Κωδικός ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: (00000675075)
 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τη συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής:
 • Ημερομηνία συνεδρίασης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής:

ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή, βαθμίδας Αναπλ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Τακτικά μέλη
Εσωτερικά μέλη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εξωτερικά μέλη από ΑΕΙ της ημεδαπής:

Εξωτερικό μέλος προερχόμενο από ομοταγές πανεπιστήμιο της αλλοδαπής
Αναπληρωματικά εσωτερικά μέλη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

Αναπληρωματικά εξωτερικά μέλη από Πανεπιστήμια της Ημεδαπής:

Αναπληρωματικό Εξωτερικό μέλος προερχόμενο από ομοταγές πανεπιστήμιο της αλλοδαπής

 • Ημερομηνία Συνεδρίασης της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, για την εκλογή του Προέδρου της Επταμελούς Επιτροπής και δύο αξιολογητών:
 • Ημερομηνία Συνεδρίασης της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, για την εκλογή του Υποψηφίου:
 • Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος:
 • Αριθμός παρόντων μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής:
 • Αριθμός απόντων μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής:
 • Σύνολο θετικών ψήφων: