Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου κατά το ήμισυ, στο γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογία Λογισμικού" του Τμήματος Πληροφορικής κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-2016

id: 
2399

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για μια θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου

σύμφωνα με παρ. 6, αρ. 29 του Ν. 4009/2011 η οποία προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου του 34 Ν. 4115/2013

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) Πανεπιστημιακό Υπότροφο για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου κατά το ήμισυ, στο γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογία Λογισμικού", κατά το Εαρινό εξάμηνο 2015-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος το οποίο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία στο ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr μέχρι τις 17 Ιουλίου 2015, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

   β) βιογραφικό σημείωμα,

   γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών,

   δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται και

   ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]