Ομόφωνη Απόφαση 6ης Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ (Συνεδρία 23/4/15)

id: 
2332

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρία: 23/4/2015)

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) συνεδρίασε σήμερα, 23/4/2015 και, με αφορμή την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος, ομόφωνα κατέληξε στα παρακάτω:

Η απόφαση της Κυβέρνησης να υποχρεώσει το ΟΠΑ να μεταφέρει τα ταμειακά του διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στην προσπάθειά του να καλύψει τις ανελαστικές λειτουργικές του δαπάνες και δυσχεραίνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Πανεπιστημιακή του κοινότητα να το διατηρήσει ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Οι συνεχείς μειώσεις των προϋπολογισμών του την τελευταία πενταετία, σε συνδυασμό με τη μη καταβολή δόσεων επιχορήγησης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2015, το έχουν εκ των πραγμάτων υποχρεώσει να καλύπτει τις βασικές του τρέχουσες οικονομικές ανάγκες από τα ήδη περιορισμένα, κυρίως λόγω του PSI, ταμειακά υπόλοιπα των προηγουμένων ετών. Είναι, ως εκ τούτου, προφανές ότι η πράξη αυτή της Κυβέρνησης θα οδηγήσει άμεσα σε αδυναμία λειτουργίας του.

Η Σύγκλητος επισημαίνει ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΟΠΑ δεν επιχορηγείται από το Δημόσιο και διαχειρίζεται πόρους που προέρχονται από φορείς χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκή Ένωση, κληροδοτήματα, ιδιωτικοί φορείς) οι οποίοι βάσει νόμου απαγορεύουν την κατάθεση των κονδυλίων αυτών σε επενδυτικούς λογαριασμούς, όπως αυτός της Τράπεζας της Ελλάδος στον οποίο προβλέπεται να μεταφερθούν από τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Επιπροσθέτως, οι πόροι αυτοί αφενός έχουν σε μεγάλο βαθμό δεσμευτεί συμβατικά για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων στα οποία απασχολούνται εκατοντάδες Έλληνες επιστήμονες (μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί υπότροφοι), αφετέρου δε ενισχύουν το Πανεπιστήμιο συμπληρώνοντας τις ελλιπέστατες κρατικές επιχορηγήσεις. Τυχόν απώλειά τους θα οδηγήσει στην ανεργία αυτούς τους νέους ερευνητές, θα εξαφανίσει το ΟΠΑ από τον Ευρωπαϊκό ερευνητικό χάρτη και θα το οδηγήσει σε αδυναμία λειτουργίας. Η εφαρμογή των όρων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου δημιουργεί τον κίνδυνο να προκύψουν καταλογισμοί και απαιτήσεις λόγω παράβασης υποχρεώσεων που απορρέουν από τους κανόνες διαχείρισης των ως άνω πόρων.

Η Σύγκλητος ομόφωνα:

α) Θεωρεί επιβεβλημένο η Κυβέρνηση και η Βουλή των Ελλήνων να εξαιρέσουν τα αυτοδιοικούμενα, σύμφωνα με το Σύνταγμα, Πανεπιστήμια και ιδιαίτερα τους ΕΛΚΕ, από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η συγκεκριμένη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

β) Εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες με σκοπό την εξαίρεση του ΟΠΑ από την υποχρέωση που επιφέρει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος και

γ) Αποφασίζει να παραμείνει σε Διαρκή Συνεδρίαση κατά τη χρονική περίοδο εξέλιξης του θέματος.

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]