Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου των υποψήφιων διδακτόρων στη Σύγκλητο