Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδος του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Στατιστική"