Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

id: 
1940

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 34 του Ν.4115/2013)

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε (3η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος της 12-11-2013) τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, σύμφωνα με την παρ. 6, αρ. 29 του Ν. 4009/2011 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013), για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου για τη διδασκαλία του κάτωθι μαθήματος κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014:

  1. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε., ώρες διδασκαλίας 4/εβδομαδιαίως

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα σε τρία αντίγραφα, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους σε τρία αντίγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203107, μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2014.

 

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
Καθηγητής

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]