Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στην Πολιτική Προϊόντος»

id: 
289

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΔΕΠ

Στο ΦΕΚ 814/3-9-2008 (Τεύχος Τρίτο) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της πιο κάτω

θέσεως ΔΕΠ για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών:

  • Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στην Πολιτική Προϊόντος».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει 18 Νοεμβρίου 2008.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία

του τμήματος, στα τηλέφωνα 2108203101, 2108203102, 2108203103.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ