Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Οικονομική»

id: 
286

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Στo ΦΕΚ 797/29-8-2008 (Τεύχος Γ) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

  • Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Οικονομική».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10 Νοεμβρίου 2008.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στο τηλέφωνο 210-8203107.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ