Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

id: 
284

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

Στα ΦΕΚ 807/1.9.2008 (Τεύχος Γ'), 798/29.8.2008 (Τεύχος Γ') και 814/3.9.2008 (Τεύχος Γ') δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις των παρακάτω θέσεων ΔΕΠ για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

  • Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική" (ΦΕΚ 807/1.9.2008)
  • Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική" (ΦΕΚ 798/29.8.2008)
  • Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική" (ΦΕΚ 814/3.9.2008)

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 11 Νοεμβρίου 2008.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στα τηλέφωνα 210-8203300, 210-8203302 και 210-8203322.

Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ

Καθηγητής

Last updated: 9 November 2018